Xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:25 pm
Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo văn bằng bảo hộ Quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu...

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo văn bằng bảo hộ

Quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu hàng hóa và quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa được xác lập theo văn bằng bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Quyền sở hữu đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác cũng được xác lập theo quy định của pháp luật.

+ Quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ : 

 • Những người sau đây có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.
 • Tác giả, các đồng tác giả tạo ra sáng chế giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí riêng của mình.
 • Người sử dụng lao động đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp do người lao động tạo ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao nếu không có thỏa thuận khác:
 • Cá nhân, pháp nhân giao kết hợp đồng thuê nghiên cứu, triển khai khao học, kỹ thuật với tác giả, nếu không có thỏa thuận khác.
 • Cá nhân, pháp nhân được chuyển giao sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp theo hợp đồng hoặc theo quy định pháp luật.
 • Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác sản xuất, kinh doanh hợp pháp có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của mình.
 • Cá nhân, pháp nhân các chủ thể sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc biệt tại địa phương có những yếu tố đặc trưng theo quy định tại điều 786 của Bộ luật này có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa cho sản phẩm của mình.

+ Quyền ưu tiên :

 • Quyền ưu tiên đối với đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi, xuất xứ hàng hóa và các đối tượng sở hữu công nghiệp khác do pháp luật quy định được xác định theo ngày ưu tiên.
 • Ngày ưu tiên là ngày đươn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được xác định theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia.
 • Trong trường hợp muốn hưởng quyền ưu tiên theo các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia, thì phải nêu rõ trong đơn về việc hưởng quyền đó. Người nộp đơn phải chứng minh về quyền ưu tiên của mình.

+ Thời hạn bảo hộ : 

Quyền sở hữu đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ trong thời hạn văn bằng bảo hộ có hiệu lực và có thể được gia hạn theo quy định của pháp luật.

+ Hủy bỏ văn bằng bảo hộ : 

Văn bằng bảo hộ có thể bị hủy bỏ trong các trường hợp sau đây :

 • Vào thời điểm cấp văn bằng bảo hộ đối tượng nếu trong văn bằng bảo hộ không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.
 • Văn bằng bảo hộ được cấp cho người không có quyền nộp đơn.
 • Những trường hợp khác do pháp luật quy định.
 • Trong trường hợp văn bằng bị hủy bỏ thì không làm phát sinh quyền sở hữu công nghiệp.

+ Đình chỉ hiệu lực của văn bằng bảo hộ: Hiệu lực của văn bằng bảo hộ bị đình chỉ trong các trường hợp sau đây :

 • Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không nộp lệ phí duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ đúng thời hạn.
 • Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa, người sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa không sử dụng hoặc không chuyển giao quyền sử dụng trong thời hạn do pháp luật quy định, kể từ ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa có hiệu lực.
 • Những trường hợp khác do pháp luật quy định
 • Trong trường hợp văn bằng bảo hộ bị đình chỉ hiệu lực, thì quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt, kể từ thời điểm hiệu lực của văn bằng bảo hộ bị đình chỉ.


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299