Đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn

Đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn

Tác giả: ISOCUS | 19-04-2017, 5:58 pm
Do tổ chức đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) thực hiện hoặc tổ chức, cá nhân công bố sự...

Do tổ chức đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) thực hiện hoặc tổ chức, cá nhân công bố sự phù hợp tự thực hiện.
ĐGSPH với Tiêu chuẩn được thực hiện tự nguyện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân dưới hình thức thử nghiệm, giám định, chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp chuẩn.
Lưu ý: ĐGSPH chỉ thực hiện bắt buộc đối với Quy chuẩn kỹ thuật  theo yêu cầu quản lý nhà nước dưới hình thức thử nghiệm, giám định, chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định cụ thể tại các Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn được thực hiện tự nguyện theo thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp.
Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là TCVN, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài.

Lưu ý: Chứng nhận hợp quy:
– Chứng nhận hợp quy được thực hiện bắt buộc;
– QCKT dùng để chứng nhận hợp quy là QCVN, QCĐP;

Công bố hợp chuẩn

Là việc Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với TCVN, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài dựa trên kết quả:
+ Chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp thực hiện; hoặc
+ Tự ĐGSPH.
Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn phải đăng ký Bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Lưu ý: Công bố hợp quy
– Là việc Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả:
– Chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định thực hiện; hoặc
– Tự đánh giá của Tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định.
– Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải đăng ký Bản công bố hợp quy tại Sở chuyên ngành tương ứng nơi đăng ký sản xuất, kinh doanh.
– Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định tổ chức thực hiện chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;
– Tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy theo phương thức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299