Cách thức đánh giá các tiêu chí đánh giá công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Chat Zalo
Chat ngay

Cách thức đánh giá các tiêu chí đánh giá công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tác giả: ISOCUS | 21-04-2017, 4:40 pm
Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa được xác định trên...

Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa được xác định trên cơ sở các cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức liên quan về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng. Sau đây là cách tính và nguồn dữ liệu để đánh giá các  tiêu chí đưa ra ở trên.

Nhóm tiêu chí Cách tính Nguồn dữ liệu
1.      Nhóm tiêu chí tổng hợp    
– Tỷ lệ sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (quốc tế, khu vực, quốc gia, nước ngoài)

 

 

– Tỷ lệ sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (quốc gia, địa phương)

 

 

Nhc /N

Nhc– Số sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn;

N- Tổng số sản phẩm, hàng hóa

Nhq/N1

Nhq– Số sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp quy chuẩn;

N1– Tổng số sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

* Có thể đánh giá cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, cho từng ngành/ lĩnh vực  và cho cả nền kinh tế

Các dữ liệu do các tổ chức chứng nhận cung cấp thông qua các báo cáo và được lưu tại cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý chuyên ngành
2.      Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ  thuật    
–         Tỷ lệ sản phẩm, hàng hóa có tiêu chuẩn quốc gia để áp dụng

 

 

 

–         Tỷ lệ sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có quy chuẩn kỹ thuật (quốc gia, địa phương) để áp dụng

 

 

–         Tỷ lệ tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn (quốc tế, khu vực,  nước ngoài)

 

Nsp.tcvn/N

Nsp.tcvn– Số sản phẩm, hàng hóa có TCVN

N- Tổng số sản phẩm, hàng hóa

 

Nsp.qckt/N1

Nsp.qckt-Số sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đã có quy chuẩn kỹ thuật

N1– Tổng số sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

 

Nhh/Ntcvn

Nhh– Số TCVN hài hòa

Ntcvn– Tổng số TCVN

* Có thể đánh giá cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, cho từng ngành/lĩnh vực và cho cả nền kinh tế

 

Các dữ liệu lấy từ cơ sở dữ liệu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Tổng cục Thống kê
3.      Tiêu chí về đánh giá sự phù hợp    
–         Số lượng phòng thử nghiệm

–         Số lượng tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý

–         Số lượng tổ chức chứng nhận  sản phẩm

–         Số lượng tổ chức giám định

Ntn

Ncnht

 

Ncnsp

 

Ngđ

* Có thể tính cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, cho từng ngành/lĩnh vực và cho cả nền kinh tế

Các dữ liệu lấy từ cơ sở dữ liệu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các Bộ, ngành
4.      Nhóm tiêu chí đánh giá công nhận    
–         Tỷ lệ phòng thử nghiệm được công nhận theo TCVN ISO/IEC 17025

 

 

–         Tỷ lệ phòng thử nghiệm y tế được công nhận theo ISO 15189

 

 

 

–         Tỷ lệ tổ chức chứng nhận hệ thống chất lượng được công nhận theo TCVN5956 (ISO/IEC 17021)

 

 

 

–         Tỷ lệ tổ chức chứng nhận sản phẩm được công nhận theo TCVN ISO/IEC 17065

 

 

 

–         Tỷ lệ tổ chức giám định được công nhận theo TCVN ISO/IEC 17020

 Ntncn/Ntn

Ntncn– Số lượng phòng thử nghiệm được công nhận

Ntn-Số lượng phòng thử nghiệm

Ntnytcn/Ntnyt

Ntnytcn– Số lượng phòng thử nghiệm y tế được công nhận

Ntnyt– Số lượng phòng thử nghiệm y tế

Ncnhtcn/Ncnht

Ncnhtcn– Số lượng tổ chức chứng nhận hệ thống chất lượng được công nhận

Ncnht– Số lượng tổ chức chứng nhận hệ thống chất lượng

 

Ncnspcn/Ncnsp

Ncnspcn– Số lượng tổ chức chứng nhận sản phẩm được công nhận

Ncnsp Số lượng tổ chức chứng nhận sản phẩm

 

Ngđcn/Ngđ

Ngđcn– Số lượng tổ chức giám định được công nhận

Ngđ– Số lượng tổ chức giám định

* Có thể đánh giá cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, cho từng ngành/lĩnh vực và cho cả nền kinh tế

 

Các dữ liệu lấy từ cơ sở dữ liệu của Văn phòng công nhận  và các Bộ, ngành
5.      Nhóm tiêu chí kiểm tra, thanh tra    
–   Số lượng kiểm soát viên

chất lượng

–   Số lượng lần kiểm tra

–    Số lượng lần thanh tra

Nksv

 

Nkt

Nttr

* Có thể tính cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, cho từng ngành/ lĩnh vực  và cho cả nền kinh tế

Các dữ liệu lấy từ cơ sở dữ liệu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các Bộ, ngành


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299