Biểu đồ chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001

Sự chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001

Tác giả: ISOCUS | 15-12-2018, 11:05 am
Tài liệu OHSAS 18001 chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang iso 45001 một cách đơn giản

Giới thiệu

Tiêu chuẩn quốc tế mới  iso 45001 (OH & S MS) sẽ thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001 hiện tại. Tiêu chuẩn ISO 45001sắp ra mắt hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích thực sự cho những người sẽ sử dụng nó. Tiêu chuẩn này, lấy cảm hứng từ OHSAS 18001 , nhằm mục đích giúp các tổ chức đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của những người làm việc cho tổ chức của họ. ISO 45001 sẽ được quốc tế công nhận, mạch lạc, liên kết và tích hợp đầy đủ với các tiêu chuẩn ISO khác, đặc biệt, với hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường.

ISO 45001 có gì mới và khác biệt so với OHSAS 18001?

 • Mục đích của tiêu chuẩn vẫn như cũ; nhiều chủ đề trong OHSAS 18001 được cung cấp trong ISO 45001 hiện tại
   
 • Tiêu chuẩn mới sẽ tuân theo định dạng mới "Cấu trúc cấp cao" của Phụ lục SL, ISO mới (HLS) giới thiệu khuôn khổ chung cho tất cả các hệ thống quản lý. Điều đó có nghĩa là nó sẽ được liên kết với các phiên bản sửa đổi của ISO 14001 và ISO 9001
   
 • Trong tiêu chuẩn mới, có sự tập trung nhiều hơn vào môi trường mà tổ chức hoạt động, cũng như vai trò lớn hơn được giao cho quản lý cấp cao
   
 • Tích hợp dễ dàng hơn với các tiêu chuẩn khác vì cấu trúc (HLS) sẽ giống hệt nhau. Tích hợp dễ dàng hơn với ISO 14001, vì nhiều tổ chức, đặc biệt là các tổ chức nhỏ, chỉ định một người tuân theo cả hai khía cạnh của bảo mật môi trường và OH & S vì họ thường được coi là các lĩnh vực liên quan
   
 • Tiêu chuẩn ISO 45001: 2016 cung cấp trọng tâm bổ sung cho phương pháp tiếp cận quy trình và làm rõ lý do tại sao việc triển khai nó trong mỗi quy trình kinh doanh của tổ chức là điều cần thiết
   
 • 45001 sẽ duy trì các cam kết tương tự của năm 18001 đối với việc tuân thủ quy định, nhưng củng cố các khái niệm cơ bản
   
 • Lãnh đạo và văn hóa: Yêu cầu cụ thể đối với quản lý cấp cao về mặt thể hiện sự lãnh đạo, cam kết và khuyến khích văn hóa an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tích cực trong tổ chức
   
 • Tài liệu linh hoạt
   
 • Tầm quan trọng lớn hơn về phân cấp các điều khiển
   
 • Cách tiếp cận chiến lược chủ động
   
 • ISO 45001 tập trung vào việc xác định và kiểm soát rủi ro, thay vì các mối nguy hiểm, vì nó được yêu cầu trong OHSAS 18001
   
 • Một số thuật ngữ sẽ sử dụng các cách tiếp cận tương tự của các hệ thống quản lý khác đồng thời duy trì cách tiếp cận chuyên biệt khác trên hệ thống quản lý OH & SAS
   
 • Tư duy dựa trên rủi ro là một trong những thay đổi lớn trong ISO 45001 so với OHSAS 18001. Yêu cầu từ các tổ chức phải xem xét các rủi ro và cơ hội liên quan đến các vấn đề được xác định trong khoản 4.1, cụ thể hơn là liên quan đến các bên quan tâm. Điều khoản này đã mang lại một sự thay đổi đáng kể cho tiêu chuẩn, bằng cách thay thế các hành động phòng ngừa và giảm nhu cầu hành động khắc phục
   
 • Tập trung tốt hơn vào các bên liên quan là một thay đổi khác trong ISO 45001: 2016. Yêu cầu chung (khoản 4.1) của OHSAS 18001 cũng được đưa vào ISO 45001, nhưng những thay đổi được thực hiện được đưa vào hai mệnh đề phụ mới: Hiểu về tổ chức và bối cảnh của nó. tiệc tùng

Tích hợp Phụ lục SL làm nền tảng trong tiêu chuẩn ISO 45001 mới - cấu trúc cấp cao ISO mới (HLS) có nghĩa là so với năm 18001, cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 45001 mới sẽ như sau:

 • Phạm vi
   
 • Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn
   
 • Điều khoản và định nghĩa
   
 • Bối cảnh của tổ chức
   
 • Khả năng lãnh đạo
   
 • Lập kế hoạch
   
 • Ủng hộ
   
 • Hoạt động
   
 • Đánh giá hiệu suất
   
 • Cải thiện
Do đó, thay đổi lớn đầu tiên là bây giờ có mười phần thay vì bốn phần như trong OHSAS 18001.
 
YÊU CẦU MỚI:
 
4.1 Hiểu tổ chức của bạn và bối cảnh của nó
 
4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 
8.1.2 Phân cấp điều khiển
 
8.2 Quản lý thay đổi
 
8.3 Gia công
 
8.4 Mua sắm
 
8,5 Nhà thầu
 
ISO 45001 OHSAS 18001 Phân tích
4. Bối cảnh của tổ chức
4.1 Hiểu về tổ chức và bối cảnh của nó Yêu cầu mới
Bối cảnh của tổ chức là một khái niệm mới so với OHSAS 18001. Sự chú ý
đến bối cảnh mà một tổ chức hoạt động là một trong những tiến bộ đặc trưng
công việc hiện tại về sửa đổi một tiêu chuẩn quan trọng khác trên các hệ thống quản lý. Có
một tầm nhìn rộng hơn, trong đó kêu gọi hành động toàn bộ tổ chức và đặc biệt là vai trò của
việc quản lý. ISO 45001, chú trọng hơn vào bối cảnh của tổ chức.
 
ISO 45001 tuyên bố rằng, các tổ chức cần nhìn xa hơn ý nghĩa trực tiếp của
sức khỏe và an toàn và xem xét các mục tiêu an toàn và sức khỏe của công ty
điều kiện. Các tổ chức chắc chắn phải suy nghĩ khi lựa chọn nhà cung cấp và nhà thầu của họ,
nhưng cũng cần xem xét, ví dụ, làm thế nào các hoạt động của họ có thể có tác động đến họ
người hàng xóm.
 
Về vấn đề này, nó đòi hỏi một tổ chức phải xem xét tất cả các vấn đề tích cực hoặc tiêu cực
có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc đạt được kết quả mong đợi hoặc đạt được tiến bộ rõ ràng
hướng tới các mục tiêu kế hoạch như nó đã được dự định. 
 
Xem xét những gì xung quanh tổ chức và đánh giá nó có thể ảnh hưởng đến bạn như thế nào
Hệ thống quản lý OH & S. ISO 45001 cho chúng ta thấy rằng, khi xem xét bối cảnh
của một tổ chức chúng ta phải tính đến: 
 
Các vấn đề nội bộ trong số đó là: cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và phân phối,
kiến thức cá nhân, quản lý cấp trung, công nghệ, luồng thông tin, quy trình ra quyết định, v.v.
 
Các vấn đề bên ngoài bao gồm: môi trường văn hóa, cạnh tranh thị trường, nhà cung cấp mới và cũ, công nghệ mới, luật mới, v.v.
4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của công việc và các bên quan tâm khác
Yêu cầu mới
Tổ chức cần có sự hiểu biết chung về nhu cầu và mong đợi
thể hiện bởi các bên liên quan mà công ty xác định là có liên quan.
Đây là một điểm quan trọng liên quan đến việc thực hiện phản ánh công việc và sự hiểu biết về
nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan khác nhau.
 
ISO 45001 cho chúng ta biết rằng chúng ta cần
để xác định:
 
• nhu cầu
• kỳ vọng
 
Các bên liên quan của Hệ thống quản lý OH & S có thể bao gồm:
 
• Cơ quan pháp lý và quy định
• Tổ chức phụ huynh
• Nhà cung cấp, nhà thầu và nhà thầu phụ
• Công nhân của tổ chức
• Chủ sở hữu, cổ đông, khách hàng, khách truy cập, cộng đồng địa phương và hàng xóm của công ty và công chúng
• Dịch vụ y tế và các dịch vụ cộng đồng khác, phương tiện truyền thông, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ
• Các công ty tham gia vào an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc
 
Nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan không nhất thiết là yêu cầu kinh doanh. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa
các nhu cầu và yêu cầu, chẳng hạn như:
 
• Những yêu cầu bắt buộc
• Yêu cầu phải là
giả định
• Các yêu cầu khác mà
công ty đăng ký tự nguyện
 
4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH & S  Phạm vi & khoản 4.1
Một công ty có quyền tự do và linh hoạt để xác định các giới hạn xem xét liên quan đến công việc của họ
các hoạt động. Một công ty có thể chọn thực hiện tiêu chuẩn ISO 45001 trên toàn bộ tổ chức hoặc
trong những phần cụ thể nhất, do đó xác định rằng quản lý cấp cao có vai trò, trách nhiệm và
cơ quan có thẩm quyền thành lập MS & OH Phạm vi phải là khách quan và đại diện của hoạt động
thực hiện MS OH & S, để nó không gây hiểu lầm cho các bên liên quan.
 
Khi xác định phạm vi của OH & S MS, công ty phải xem xét:
 
• Khoản 4.1 xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong
• Yêu cầu của khoản
4.2 (xác định nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm)
• Hoạt động liên quan đến công việc của tổ chức
 
Do đó, phạm vi của OH & S MS không thể được xác định mà không xem xét các yêu cầu của các điều khoản 4.1, 4.2
và các hoạt động liên quan đến công việc. Phạm vi được xác định nên có sẵn như là thông tin tài liệu.
4.4 Hệ thống quản lý OH & S và các quy trình của bạn Khoản 4.1 Yêu cầu chung
Thành phần này của tiêu chuẩn về cơ bản vẫn giống như trong OHSAS 18001.
5. Lãnh đạo và người lao động tham gia
5.1 Lãnh đạo và cam kết và các quy trình của bạn Các khoản 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6
ISO 45001 nhấn mạnh rằng các khía cạnh của sức khỏe và an toàn hiện được tích hợp vào tổng thể
hệ thống quản lý của tổ chức, do đó đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn và nhiều hơn
sự quản lý. Tương tự như ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015, có vai trò lớn hơn đối với quản lý cấp cao
trong tiêu chuẩn ISO 45001 mới. Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc trở thành khía cạnh trung tâm của quản lý
hệ thống, và điều này đòi hỏi một sự cam kết mạnh mẽ của quản lý cấp cao. Đó là một thay đổi đáng kể cho những người
người cho đến nay đã ủy thác các khía cạnh này cho một bộ phận cụ thể chịu trách nhiệm về OH & S, chứ không phải,
tích hợp đầy đủ vào mọi hoạt động của tổ chức. ISO 45001 yêu cầu sức khỏe và an toàn
là một phần của toàn bộ hệ thống quản lý doanh nghiệp và không còn là thứ gì đó thêm nữa, như
theo yêu cầu của OHSAS 18001.
 
Ngoài ra, tổ chức phải xác định và mô tả rõ ràng, trong một quy trình riêng, cơ hội
để cải thiện sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.
 
Những cơ hội như vậy có thể phát sinh từ:
 
• Thay đổi tổ chức
• loại bỏ các rủi ro sức khỏe tại nơi làm việc và an toàn tại nơi làm việc
• thích ứng với điều kiện làm việc với nhu cầu của nhân viên
5.2 Chính sách của OH & S  Điều 4.2 Chính sách của OH & S
Chính sách OH & S là một bộ các nguyên tắc thiết lập các cam kết của ban quản lý
của tổ chức, và cần hỗ trợ và liên tục cải thiện hiệu suất để đạt được sự an toàn
và sức khỏe tại nơi làm việc.
 
Thiết lập một khuôn khổ cho tổ chức để thiết lập các mục tiêu và đưa ra các quyết định cần thiết
để đạt được kết quả mong đợi trong hệ thống quản lý.
 
Quản lý cấp cao phải thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc
tham khảo ý kiến ​​với công nhân các cấp của công ty.
 
Tổ chức phải thể hiện cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành
và các yêu cầu khác. Ngoài ra, cho biết cam kết kiểm soát rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe
tại nơi làm việc bằng cách sử dụng các ưu tiên của các điều khiển.
 
Khác với OHSAS 18001, điều khoản này đòi hỏi sự tham gia của người lao động nhiều hơn khi
phát triển chính sách OH & S. Ngoài ra, thông tin liên lạc trong toàn tổ chức nên
được cải thiện tức là giao tiếp giữa quản lý hàng đầu và công nhân.
 
Chính sách của OHSMS phải:
 
• Có sẵn như là thông tin tài liệu.
• Truyền đạt cho nhân viên của tổ chức.
• Có sẵn cho tất cả các bên quan tâm.
• Định kỳ xem xét để đảm bảo rằng được cập nhật.
 
5.3 Vai trò tổ chức, trách nhiệm, trách nhiệm và quyền hạn
Khoản 4.4.1 Tài nguyên, vai trò, trách nhiệm, trách nhiệm và quyền hạn
Những điều cốt yếu của điều khoản này vẫn giống như trong OHSAS 18001. Ban quản lý phải
đảm bảo rằng trách nhiệm, trách nhiệm và quyền hạn đối với các vai trò liên quan trong OH & S
Hệ thống quản lý đã được truyền đạt và chỉ định, và giữ như tài liệu
thông tin. Công nhân ở mọi cấp của công ty phải có trách nhiệm với những người đó
các khía cạnh của hệ thống quản lý mà họ có quyền kiểm soát.
5.4 Tham gia và tham vấn 
Các khoản 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3
Công ty phải thiết lập, thực hiện và duy trì các quy trình khác nhau cho
tham gia xây dựng, lập kế hoạch, thực hiện,
đánh giá và hành động để cải thiện OH & S
Hệ thống quản lý. Nhân viên ở tất cả các cấp và chức năng áp dụng, phải được tham gia.
 
Khác với OHSAS 18001, điều khoản này yêu cầu các tổ chức có sự tham gia của những người lao động không quản lý.
Tổ chức cần cung cấp một tầm quan trọng bổ sung về sự hiện diện của người không quản lý
công nhân tham vấn liên quan đến việc xác định nhu cầu và mong đợi
của các bên liên quan, cũng như khi thiết lập chính sách, phân bổ vai trò và khi xác định cách áp dụng các yêu cầu pháp lý.
6. Lập kế hoạch
6.1 Hành động để giải quyết rủi ro và
cơ hội 
Các khoản 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Điều khoản này đã được sửa đổi và kết hợp một số điều khoản của OHSAS 18001 dẫn đến một
khái niệm rộng hơn bao gồm các cơ hội và biện pháp hiệu quả.
6.1.1 Tổng quát    
6.1.2 Xác định và đánh giá mối nguy về rủi ro OH & S
 
Điều khoản này và các mệnh đề phụ của nó đưa ra tất cả các yêu cầu để xác định các mối nguy hiểm và đánh giá
Rủi ro OH & S, và nói chung, quy trình này giống như yêu cầu trong tiêu chuẩn OHSAS 18001.
 
Để một OHSMS hoạt động hiệu quả, một công ty phải xác định tất cả các rủi ro do
các quá trình của nó và sau đó đánh giá rủi ro trong các mối nguy hiểm.
6.1.2.1 Xác định mối nguy  
ISO 45001 yêu cầu một công ty thiết kế quy trình nhận dạng theo cách chủ động
về những rủi ro có thể xảy ra từ hoạt động của công ty. Nhận dạng này của
rủi ro và nguy hiểm phải tính đến các yếu tố sau:
 
• Hoạt động thường xuyên và không thường xuyên
• Tình huống khẩn cấp
• Những người có liên quan
• Các vấn đề khác bao gồm thiết kế nơi làm việc
• Thay đổi trong công ty
• Thay đổi thông tin về các mối nguy hiểm
• Những sự cố trong quá khứ
• Yếu tố xã hội của công ty
6.1.2.2 Đánh giá rủi ro OH & S và các rủi ro khác đối với hệ thống OH & Management
 
Đánh giá rủi ro vẫn yêu cầu rằng các rủi ro của các mối nguy hiểm được xác định và dẫn đến việc phòng ngừa
các mối nguy hiểm nghề nghiệp và hoạt động của nó. Các tiêu chí này phải được xác định bởi công ty, vì nó sẽ
khác biệt giữa công ty này với công ty khác
6.2 Mục tiêu và kế hoạch của OH & S để đạt được chúng 
Khoản 4.3.3
Thành phần này của tiêu chuẩn về cơ bản vẫn giống như trong OHSAS 18001.
7. Hỗ trợ
Tài nguyên 7.1  Khoản 4.4
Tổ chức cần xác định và cung cấp các tài nguyên cần thiết để
thực hiện thành công hệ thống quản lý OH & S.
7.2 Năng lực Khoản 4.4.2
Các yếu tố cần thiết của điều khoản này vẫn giống như trong OHSAS 18001, tuy nhiên các thủ tục là
không còn cần thiết Thông tin tài liệu nên có thể truy cập để hỗ trợ thẩm quyền
đánh giá và phát triển. Hành động sẽ được đánh giá để kiểm tra hiệu quả của họ.
7.3 Nhận thức Khoản 4.4.2
Nhân viên nên nhận thức được rủi ro và mối nguy hiểm liên quan đến họ và nhiệm vụ của họ ảnh hưởng đến
hiệu suất tổng thể của OH & S MS. Nhân viên cũng cần lưu ý các yêu cầu chính sách và
kết quả điều tra sự cố có liên quan.
7.4 Thông tin và truyền thông Khoản 4.4.3 và 4.4.3.2
Tổ chức phải thiết lập thông tin và liên lạc nội bộ và liên quan bên ngoài của
Hệ thống quản lý OH & S. Nó phải xác định rõ ràng những gì cần báo cáo, khi nào báo cáo nó, làm thế nào để báo cáo nó
và báo cáo cho ai, để cập nhật và cập nhật tất cả thông tin. Ngoài ra, nó nên
xác định mục tiêu của truyền thông và đánh giá hiệu quả của nó.
7.5 Thông tin tài liệu Các khoản 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4
Một trong những thay đổi chính là cách tiếp cận được cung cấp cho thông tin được ghi lại,
đó là thuật ngữ hoạt động mới được áp dụng cho tất cả các tài liệu và hồ sơ của
tiêu chuẩn ISO 45001. Thuật ngữ này dựa trên Phụ lục SL tương tự như các tiêu chuẩn ISO khác
đã được xem xét gần đây; có vẻ như các yêu cầu thông tin tài liệu
ít đòi hỏi hơn so với OHSAS 18001. Nhưng cần lưu ý rằng ISO 45001 có
các yêu cầu khác nhau mà tổ chức sẽ cần phải tuân thủ.
 
Các quy trình và yêu cầu kỹ thuật của tài liệu và kiểm soát được thay thế bằng thông tin tài liệu.
Nhưng nếu tổ chức thấy họ là cần thiết, họ có thể được giữ lại. Tuy nhiên, tài liệu
thông tin vẫn yêu cầu kiểm soát tương tự như các yêu cầu của OHSAS.
 
Các tài liệu và hồ sơ bắt buộc hiện có thể được tổng hợp dưới dạng thông tin tài liệu; theo tiêu chuẩn mới
khuyến cáo rằng thông tin này được sử dụng trong kiểm toán chứng nhận tiêu chuẩn để đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu của
Tiêu chuẩn ISO 45001.
8. Hoạt động
8.1.1 Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động 
Khoản 4.4.6
Thành phần quy hoạch là một bổ sung cho điều khoản này. Tiêu chuẩn mới yêu cầu lập kế hoạch,
thay vì chỉ kiểm soát như yêu cầu trong OHSAS 18001. Các tiêu chí lập kế hoạch nên được dựa trên
về các yêu cầu được xác định trong Mục 6.
8.1.2 Phân cấp điều khiển Yêu cầu mới
Trong hệ thống phân cấp kiểm soát, cần phải có các kiểm soát để giảm thiểu rủi ro về mặt an toàn và
sức khỏe tại nơi làm việc ở mức thấp nhất có thể, được giới thiệu. Hệ thống phân cấp kiểm soát dựa trên các nguyên tắc quản lý rủi ro.
8.2 Quản lý thay đổi Yêu cầu mới
Điều khoản này đưa ra các yêu cầu đối với các thay đổi được lên kế hoạch có tác động đến OH & S
hiệu suất. Công ty phải thực hiện và sử dụng một phương pháp thích hợp cho rủi ro
và đánh giá cơ hội có thể tăng lên như là kết quả của sự thay đổi. Quá trình này phụ thuộc
về bản chất của sự thay đổi thấy trước.
 
Tổ chức phải đảm bảo rằng các mối nguy hiểm không mong muốn và sự gia tăng về hồ sơ rủi ro không
xảy ra như là kết quả của sự thay đổi được thực hiện gần đây trong công ty. Tổ chức có
để đảm bảo rằng tất cả nhân viên bị ảnh hưởng từ thay đổi được thực hiện trong công ty,
được thông báo phù hợp và có khả năng đối phó với sự biến đổi.
8.3 Gia công phần mềm Yêu cầu mới
ISO 45001 yêu cầu các quy trình gia công phải được kiểm soát và giám sát và
cũng làm giảm tác động có thể của các hoạt động thuê ngoài. ISO 45001 yêu cầu bất kỳ gia công bên ngoài
quá trình nên được kiểm soát OHSMS. Tổ chức nên xác định các điều khiển sẽ
áp dụng cho các công ty gia công và kết quả của các hoạt động gia công. Tổ chức nên
đánh giá nhà cung cấp gia công và kiểm tra những kiểm soát nào họ thực hiện trong công ty của họ và kiểm tra hiệu quả của họ. 
Tổ chức cũng phải xem xét rủi ro liên quan khi thuê ngoài các hoạt động của mình.
8.4 Mua sắm Yêu cầu mới
Điều khoản này đề cập trực tiếp đến việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ. ISO 45001 yêu cầu các tổ chức
thực hiện kiểm soát để đảm bảo rằng khi công ty mua hàng hóa như nguyên liệu
vật liệu, chất độc hại hoặc bất kỳ thiết bị nào đều tuân theo các yêu cầu của OHSMS.
Những kiểm soát này cũng áp dụng cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà tổ chức mua. Kiểm soát thích hợp nên được xác định và
triển khai trước khi công ty mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào. Những kiểm soát này sẽ có thể xác định và đánh giá tiềm năng
rủi ro sức khỏe và an toàn liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ trước khi giới thiệu tại nơi làm việc.
8,5 nhà thầu Yêu cầu mới
Phần này, đi sâu vào việc thiết lập sự phối hợp của các hoạt động. Một sự khác biệt giữa hai bên với các nhà thầu trên
cơ sở cho dù họ có thực hiện OHSMS hay không, nếu nhà thầu chưa triển khai OH & S-MS, tổ chức có
để xác định cách phối hợp của nhà thầu sẽ được thực hiện với các hoạt động và quy trình của hệ thống quản lý.
Một phần rất quan trọng của sự phối hợp sẽ yêu cầu xác minh rằng các nhà thầu có thể thực hiện các nhiệm vụ của họ trước khi cho phép
họ để tiến hành công việc của họ, ví dụ:
 
• Hồ sơ hiệu suất về an toàn và sức khỏe
• Chỉ định tất cả các tiêu chí được sử dụng để đủ điều kiện, tích lũy kinh nghiệm và kiểm soát năng lực của nhân viên.
• Yêu cầu đào tạo và các yêu cầu khác của nhân viên được thực hiện.
• Nên tính đến tất cả các nguồn lực, thiết bị và chuẩn bị công việc, chúng là đủ và sẵn sàng để bắt đầu công việc.
 
Một tổ chức phải thiết lập và duy trì các thủ tục để đảm bảo rằng các nhà thầu tuân thủ OHSMS của công ty. Các quy trình này phải bao gồm các tiêu chí an toàn và sức khỏe phù hợp khi lựa chọn nhà thầu.
8.6 Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp
Khoản 4.4.7
Điều khoản này vẫn tương tự như người tiền nhiệm của nó trong OHSAS 18001, tuy nhiên các yêu cầu đã được củng cố và mở rộng và cũng bao gồm
thành phần truyền thông. Các tình huống khẩn cấp tiềm năng nên được xác định. Công ty nên đánh giá rủi ro OH & S liên quan
đến tình huống khẩn cấp. Công ty nên có kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Kế hoạch ứng phó khẩn cấp nên được kiểm tra định kỳ và thực hiện để kiểm tra năng lực của nó.
9. Đánh giá hiệu suất
9.1 Giám sát, đo lường, phân tích
Khoản 4,5 4,5,1
Các yêu cầu của điều khoản này đã được sửa đổi và mở rộng. Khác với OHSAS 18001, điều khoản này hiện cũng bao gồm
truyền thông và tiêu chí. Thông tin tài liệu thay thế các yêu cầu về thủ tục là một phần của điều khoản này trong OHSAS 18001.
9.1.2 Đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
Khoản 4.5.2
Một lần nữa, thông tin tài liệu thay thế các yêu cầu thủ tục là một phần của điều khoản này trong OHSAS 18001. Điều này
mệnh đề cũng đã được sửa đổi và mở rộng để bao gồm phương pháp và tần suất đánh giá.
9.2.1 Mục tiêu kiểm toán nội bộ Khoản 4.5.5
Một lần nữa, thông tin tài liệu thay thế các yêu cầu về thủ tục là một phần của điều khoản này trong OHSAS 18001. Mục tiêu kiểm toán nội bộ vẫn giống như trong OHSAS 18001.
9.2.2 Quy trình kiểm toán nội bộ Khoản 4.5.5
Điều khoản này cũng đã được sửa đổi và mở rộng để bao gồm: giao tiếp được thiết lập với người lao động và đại diện của họ,
hỗ trợ cải tiến liên tục trong toàn bộ OH & S MS. Các yêu cầu của điều khoản này cũng bao gồm hành động thích hợp khi giữ lại thông tin tài liệu và giải quyết sự không phù hợp.
9.3 Đánh giá quản lý Khoản 4.6
Các yêu cầu của điều khoản này được dựa trên tiêu chuẩn trước đó. Tuy nhiên, tiêu chuẩn mới đặt tầm quan trọng lớn hơn trong giao tiếp
và cải thiện dựa trên hiệu quả của hệ thống và các cơ hội rủi ro. Ban quản lý nên xem lại hiệu suất của OH & S bằng cách
xu hướng giám sát ví dụ trong: sự cố xảy ra, sự tham gia của công nhân và kết quả của các cuộc thảo luận, rủi ro và cơ hội của OH & S, v.v.
 
Ban quản lý cũng nên xem xét liên lạc có liên quan với các bên liên quan và xác định các hành động cần thực hiện khi các mục tiêu chưa đạt được. Công ty phải lưu giữ thông tin tài liệu làm bằng chứng về kết quả đánh giá quản lý.
10. Tham gia
10.1 Sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục
Các khoản 4.5.3, 4.5.3.1, 4.5.3.2
Điều khoản này đã mang lại một sự thay đổi đáng kể cho tiêu chuẩn, bằng cách thay thế hành động phòng ngừa và giảm nhu cầu hành động khắc phục. Các
Lý do cho sự biến mất của khái niệm hành động phòng ngừa, là do cấu trúc của Phụ lục SL đưa ra khái niệm mà công ty cần kiểm tra
rủi ro kinh doanh trong khi phát triển Hệ thống quản lý OH & S và sử dụng nó như một công cụ để ngăn chặn rủi ro xảy ra. Đó là, nếu một công ty đang sử dụng Hệ thống quản lý OH & S theo ISO 45001 để kiểm soát rủi ro, thì toàn bộ hệ thống quản lý là một công cụ phòng ngừa. Yêu cầu của điều khoản này bao gồm:
 
• Sự cố cần được báo cáo đúng hạn,
• Thông tin tài liệu liên quan đến điều khoản này cần được truyền đạt tới những người lao động có liên quan,
• Cần thực hiện các hành động trực tiếp để kiểm soát và khắc phục sự cố hoặc sự không phù hợp. Những hành động này nên được tiến hành kịp thời để giải quyết hậu quả càng sớm càng tốt. Sau khi một hành động khắc phục đã được thực hiện, tổ chức có thể điều tra và xem xét nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào được yêu cầu để ngăn chặn sự xuất hiện của một sự không phù hợp hoặc sự cố tương tự.
• Nguyên tắc giảm thiểu rủi ro và đánh giá rủi ro nên được áp dụng.
• Đánh giá rủi ro OH & S được thực hiện trong khoản 6.1 cần được xem xét
• Các tổ chức được yêu cầu xác định nguyên nhân gây ra sự không phù hợp hoặc sự cố. Tổ chức phải xác định những hành động nào có thể được thực hiện để tiếp cận nguyên nhân hoặc vấn đề, đánh giá mọi đánh giá rủi ro hoặc đưa ra đánh giá mới - tuân theo các yêu cầu để thực hiện hành động khắc phục. Tổ chức cũng phải xem xét nếu có bất kỳ vấn đề tương tự tiềm năng nào còn tồn tại có thể xảy ra trong các phần khác của hoạt động.
 
Sau đó, việc thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào được xem là cần thiết là cần thiết, đánh giá hiệu quả của nó và nếu cần thực hiện các thay đổi đối với hệ thống quản lý. Phân tích nguyên nhân gốc rễ là một yếu tố quan trọng để cải thiện liên tục.
10.2 Cải tiến liên tục  
Cơ hội để cải thiện sự an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc đến từ việc xác định nguy cơ, đánh giá rủi ro và các hoạt động khác của công ty nên được xác định. Điều khoản này
giải quyết nhu cầu hành động trên tất cả các cơ hội để tăng hoặc cải thiện hệ thống quản lý. Điều khoản này cũng yêu cầu lưu giữ thông tin tài liệu liên quan đến hành động, đánh giá hiệu quả và thông tin liên lạc.
10.2.1 Mục tiêu cải tiến liên tục
 
Điều khoản này về cơ bản là một bản tóm tắt của tiêu chuẩn trước đó. Mục tiêu của cải tiến liên tục:
 
• Quản lý hàng đầu nên phát triển, quản lý và thúc đẩy văn hóa OH & S tích cực trong tổ chức.
• Ngăn ngừa sự cố.
• Cải thiện hiệu suất OH & S tổng thể
10.2.2 Quá trình cải tiến liên tục
 
Quá trình cải tiến liên tục nên kết quả từ hệ thống quản lý. Điều này có thể được nhận ra từ một loạt các thành phần trong hệ thống. ISO 45001 yêu cầu các tổ chức chứng minh việc sử dụng các kết quả từ các quy trình đánh giá và phân tích được sử dụng để xác định các khu vực thâm hụt và cơ hội cải tiến. Điều khoản này cũng yêu cầu:
 
• Truyền thông kết quả
• Duy trì thông tin tài liệu
 
Các phương pháp, kỹ thuật và công cụ có liên quan nên được thực hiện từ tổ chức để hỗ trợ quá trình này.
 


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299