Những yêu cầu tiêu chuẩn 45001 – Doanh nghiệp cần biết để áp dụng

Những yêu cầu tiêu chuẩn 45001 – Doanh nghiệp cần biết để áp dụng

Tác giả: ISOCUS | 01-07-2021, 9:25 pm

Những yêu cầu tiêu chuẩn 45001 là điều kiện tiên quyết và cốt lõi mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng khi muốn chứng nhận ISO 45001:2018. Vậy doanh nghiệp bạn đã biết và hiểu rõ về những yêu cầu này chưa? Hãy cùng ISOCUS chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về những yêu cầu của ISO 45001 qua bài viết dưới đây!

Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Đồng thời, còn đưa ra những hướng dẫn cho việc sử dụng tiêu chuẩn nhằm giúp cho các tổ chức cung cấp một nơi làm việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động, thông qua việc ngăn ngừa các chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc, cũng như chủ động cải tiến kết quả thực hiện OH&S của tổ chức.

Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn

Tiêu chuẩn ISO 45001 không có tài liệu viện dẫn nhưng điều khoản này vẫn được giữ nguyên nhằm duy trì cấu trúc chung tương tự như các hệ thống quản lý ISO khác.

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa

Khi nhìn vào các thuật ngữ và định nghĩa được nêu ra ở tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ cảm giác hơi khó hiểu và rắc rối vì nó không theo trình tự chữ cái như các tiêu chuẩn khác. Nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy chúng được liệt kê theo tầm quan trọng về khái niệm và nơi xuất hiện trong tiêu chuẩn. Có một số thuật ngữ mới đã được bổ sung và một số thuật ngữ cũ từ OHSAS 18001 đã được sửa đổi, ví dụ như: các thuật ngữ liên quan đến sự tham gia, tham vấn của người lao động, cơ hội OH&S, rủi ro OH&S, chấn thương và bệnh tật…

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

Ở điều khoản này, tiêu chuẩn ISO 45001 đưa ra các yêu cầu đối với tổ chức, cụ thể như:

Thứ nhất, phải xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong có liên quan đến mục đích của mình và có ảnh hưởng đến khả năng đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống OH&S của tổ chức.

Thứ hai, tổ chức cần phải xác định nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan có liên quan đến hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.

Thứ ba, tổ chức phải xác định các ranh giới và khả năng áp dụng của hệ thống quản lý OH&S để thiết lập phạm vi hệ thống của tổ chức đó.

Thứ tư, tổ chức phải thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý OH&S phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo và tham gia của người lao động

Điều khoản 5 chủ yếu nêu ra các yêu cầu về “lãnh đạo cao nhất” là người hoặc nhóm người chỉ đạo và kiểm soát ở cấp cao nhất.

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết của mình đối với hệ thống quản lý OH&S bằng cách: chịu toàn bộ trách nhiệm và có trách nhiệm trong việc giải trình các chấn thương hoặc bệnh tật xảy ra liên quan đến công việc, đảm bảo các yêu cầu được tích hợp vào quá trình của tổ chức, chính sách và mục tiêu phải phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức… (xem thêm ở điều khoản 5.1)

Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách OH&S bao gồm cam kết cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan hay cam kết loại bỏ các mối nguy và giảm thiểu rủi ro… (xem thêm ở điều khoản 5.2)

Lãnh đạo cao nhất cần phân công và trao đổi, truyền đạt trách nhiệm và thẩm quyền đối với các vai trò liên quan trong hệ thống và được duy trì bằng văn bản. Người lao động ở mỗi cấp độ sẽ phải chịu trách nhiệm về các khía cạnh của hệ thống quản lý OH&S mà họ quản lý.

Ngoài ra, tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì sự tham vấn và tham gia của người lao động tại các phòng ban, bộ phận chức năng thích hợp hoặc đại diện người lao động (nếu có) trong việc xây dựng, hoạch định, thực hiện, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý OH&S (quy định cụ thể tại điều 5.4).

Điều khoản 6: Hoạch định

- Đối với hành động giải quyết rủi ro và cơ hội:

Tổ chức cần phải xem xét các vấn đề được đề cập tại bối cảnh (4.1), bên quan tâm (4.2), phạm vi của hệ thống quản lý (4.3) và xác định các rủi ro cũng như cơ hội cần được giải quyết nhằm đảm bảo hệ thống quản lý OH&S có thể đạt được kết quả dự kiến, ngưa ngừa và giảm thiểu được các tác động không mong muốn đồng thời đạt được cải tiến liên tục.

Bên cạnh đó, khi xác định các rủi ro, cơ hội và các kết quả dự kiến cần được giải quyết thì tổ chức phải tính đến:

+ Các mối nguy (xem 6.1.2.1)

+ Rủi ro OH&S và rủi ro khác (xem 6.1.2.2)

+ Cơ hội OH&S và cơ hội khác (xem 6.1.2.3)

+ Yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác (xem 6.1.3)

Cuối cùng, tổ chức phải xác định và đánh giá rủi ro và cơ hội liên quan đến các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý OH&S, liên quan đến các thay đổi trong tổ chức, các quá trình hoặc hệ thống quản lý OH&S. Đồng thời, tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản về rủi ro, cơ hội, các quá trình và hành động cần thiết để xác định và giải quyết các rủi ro và cơ hội ở mức độ cần thiết.

- Đối với mục tiêu OH&S và hoạch định để đạt được mục tiêu

Tổ chức phải thiết lập các mục tiêu OH&S tại các cấp, bộ phận chức năng liên quan để duy trì và cải tiến liên tục hệ thống OH&S và kết quả thực hiện OH&S.

Đồng thời, khi hoạch định cách thức để đạt được mục tiêu OH&S, tổ chức phải xác định những gì sẽ được thực hiện, ai là người chịu trách nhiệm, khi nào mục tiêu được hoàn thành, nguồn lực gì được yêu cầu, cách thức để đánh giá các kết quả và cách thức hành động để đạt được các mục tiêu OH&S.

Bên cạnh đó, tổ chức phải duy trì và lưu trữ thông tin dưới dạng văn bản về các mục tiêu OH&S và kế hoạch để đạt được các mục tiêu.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

- Về nguồn lực:

Tổ chức phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống OH&S.

- Về năng lực:

Tổ chức phải xác định năng lực cần thiết của người lao động tác động hoặc có thể tác động đến kết quả thực hiện OH&S, đồng thời phải đảm bảo họ nhận được đào tạo và giáo dục thích hợp.

Ngoài ra, cần lưu giữ thông tin dưới dạng văn bản để làm bằng chứng về năng lực.

- Về nhận thức:

Tổ chức cần đảm bảo rằng tất cả người lao động được nhận thức về chính sách, mục tiêu, mối nguy và các rủi ro OH&S có liên quan hay đóng góp của họ vào tính hiệu lực của hệ thống quản lý OH&S cũng như các tác động của sự không phù hợp đối với hệ thống…

- Về trao đổi thông tin

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết đối với việc trao đổi thông tin trong nội bộ và bên ngoài có liên quan đến hệ thống quản lý OH&S.

Bên cạnh đó, tổ chức phải tính đến các khía cạnh khác nhau (giới tính, ngôn ngữ, trình độ, văn hóa…) khi xem xét các nhu cầu trao đổi thông tin của mình.

Tổ chức phải đảm bảo quan điểm của các bên quan tâm bên ngoài được xem xét khi thiết lập quá trình trao đổi thông tin của mình.

Tổ chức phải đáp ứng các trao đổi thông tin liên quan đến hệ thống quản lý OH&S của mình.

Cuối cùng, tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản để làm bằng chứng về trao đổi thông tin của mình khi thích hợp.

- Thông tin dạng văn bản

Hệ thống quản lý OH&S của tổ chức phải bao gồm thông tin dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 và phải được tổ chức xác nhận là cần thiết để đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý OH&S.

Điều khoản 8: Thực hiện

- Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện

tổ chức cần hoạch định, thực hiện, kiểm soát và duy trì các quá trình cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý OH&S và để thực hiện các hành động tại điều khoản 6. Đồng thời, tại nơi làm việc có nhiều tổ chức sử dụng lao động, tổ chức phải phối hợp với các phần liên quan của hệ thống quản lý OH&S của các tổ chức khác.

- Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp

tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng và đối phó với các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn được nhận biết tại điều 6.1.2.1. Đồng thời, phải duy trì và lưu trữ thông tin dưới dạng văn bản về các quá trình và kế hoạch ứng phó đối với các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn.

Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện

Tổ chức cần xác định những thông tin cần thiết để đánh giá kết quả thực hiện và hiệu lực OH&S. Làm việc dựa trên “nhu cầu thông tin” sẽ giúp tổ chức xác định các nhu cầu đặc biệt cần được đo lường, theo dõi, khi nào, do ai và bằng cách nào. Tần suất theo dõi và đo lường cần phải phù hợp với quy mô và bản chất của kết chức, kết quả thực hiện OH&S và liên quan đến các thay đổi rủi ro OH&S. Đồng thời, cần phải lưu giữ thông tin dưới dạng văn bản để cung cấp bằng chứng cho những hoạt động này.

Điều khoản 10: Cải tiến

Do tiêu chuẩn ISO 45001 có cấu trúc mới và tập trung vào rủi ro nên điều khoản này không yêu cầu hành động phòng ngừa. Tuy nhiên có một số yêu cầu cụ thể về hành động khắc phục.

Thứ nhất, tổ chức phải phản ứng với các sự cố hoặc sự không phù hợp và có hành động khắc phục kịp thời để kiểm soát và sửa chữa những sự cố đó.

Thứ hai, phải xác định xem có tồn tại sự cố hoặc sự không phù hợp tương tự hay có khả năng xảy ra để có hành động khắc phục kịp thời và phù hợp trong toàn bộ tổ chức nếu cần thiết.

Tiêu chuẩn kết luận bằng cách nhấn mạnh thực tế về việc quản lý OH&S hiệu quả không phải là tĩnh và cần được cải tiến liên tục và được hỗ trợ từ một nền văn hóa chủ động.

Để xây dựng và áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 45001 không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, nếu như tổ chức bạn đảm bảo rằng các quy trình, chính sách được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả, đặc biệt tập trung vào việc đáp ứng những yêu cầu của ISO 45001 được nêu ra trong điều khoản thì ISOCUS tin chắc công việc triển khai ISO 45001 của doanh nghiệp bạn sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Nếu doanh nghiệp bạn không biết bắt đầu từ đâu hoặc chưa hiểu rõ về những yêu cầu tiêu chuẩn 45001 thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua hotline 0937.619.299 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất!

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299