Ví dụ về thành công với ISO 14001

Ví dụ về thành công với ISO 14001

Tác giả: ISOCUS | 17-05-2019, 1:38 pm
Từ năm 2001, chúng tôi đã sử dụng ISO 14001 để thực hiện những cải tiến lớn như tăng tỷ lệ tái chế tổ chức của chúng tôi.

 

Các tổ chức sử dụng chứng nhận ISO 14001 đã tìm thấy thành công trên một loạt các lĩnh vực, bao gồm giảm tiêu thụ năng lượng và nước một cách tiếp cận có hệ thống hơn để tuân thủ pháp luật và cải thiện hiệu xuất môi trường nói chung

 

 

 

Enhancing relationships with stakeholders and staff

“Since 2001, we have used ISO 14001 to make big improvements such as increasing our organization’s recycling rate. We have now been at “zero landfill” since March 2013 and are recycling and reusing 100 % of our site wastes.

“We have continued to improve our relationship with neighbours because we have the processes in place to respond quickly to any concerns. Among other benefits, our processes and the appointment of Green Matters Champions ensure that staff are environmentally engaged and aware of the site’s potential impact on the environment.”

Richard Giles
Premier Foods, UK

 

 

Tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan và nhân viên

Từng năm 2001, chúng tôi đã sử dụng ISO 14001 về những cải tiến lớn như tăng tỷ lệ tái chế trong tổ chức của chúng tôi

Hiện tại chúng tôi đã có mặt tại bãi rác số 0, kể từ tháng 3 năm 2013 và đang tái chế và tái sử dụng 100% chất thải trang web của chúng tôi.

chúng tôi đã tiếp tục cải thiện mối quan hệ của chúng tôi với các nước láng riềng vì chúng tôi có sẵn các quy trình để đáp ứng nhanh chóng với bất kỳ mối quan tâm nào.

Trong số các lợi ích khác, quy trình của chúng tôi và việc bổ nhiệm nhà vô địch vấn đề xanh đảm bảo rằng nhân viên tham gia môi trường và nhận thức được tác động tiềm năng của trang web đối với môi trường.

Richard Giles

Thực phẩm hàng đầu, Vương Quốc Anh

 

 

UPCON Corporation - Tập đoàn UPCON

Boosting confidence and competitivity

UPCON provides services to lift up sunken concrete floors using its unique UPCON method. Achieving certification to ISO 14001 in 2008 allowed us to document effectively the details of our method for all staff to share and standardize the quality of work at every site.

“In addition to boosting our competitiveness through more accurate quality control,  ISO 14001 also strengthens our confidence in our method by demonstrating that it produces 90 % less CO2 emissions when compared to concrete replacement. Whats more, since our certification, staff engagement and motivation have increased, safe in the knowledge that they are contributing positively to the environment through our products and services.

Nobukazu Matsudo

UPCON, Japan

 

Tăng cường sự tự tin và tính cạnh tranh

 UPCON cung cấp dịch vụ nâng sàn bê tông chìm bằng phường pháp UPCON độc đáo của nó . Đạt được chứng nhận ISO 14001 năm 2008 cho phép cũng tôi ghi lại một cách hiệu quả các chi tiết về phương pháp của chúng tôi để tất cả nhân viên chia sẻ và chuẩn hóa chất lượng công việc tại mọi địa điểm.

Ngoài việc tăng cường khả năng canh  tranh thông qua kiểm soát chất lượng chính xác hơn, ISO 14001 còn củng cố niềm tin của chúng tôi vào phương pháp của chúng tôi bằng cách chứng  mình rằng nó tạo ra lượng khí thải CO2 ít hơn 90% so với thay thế bê tông. Hơn nữa, vì chứng nhận của chúng tôi sự tham gia và động lực của nhân viên đã tăng lên , an toàn với kiến thức rằng họ đang đóng góp ích cực cho môi trường thông qua các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi. 

Nobukemo Matsudo
UPCON, Nhật Bản


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299