ISO 14001 là gì ? tổng quan về chứng nhận iso 14001:2015

ISO 14001 là gì ? tổng quan về chứng nhận iso 14001:2015

Tác giả: ISOCUS | 20-12-2018, 9:46 am

Hệ thống quản lý môi trường  theo tiêu chuẩn iso 14001:2015 được thiết lập bởi tổ chức chứng nhận quốc tế (ISO), diễn ra liên tục trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận ISO 14001  xác thực và đánh giá một cách khách quan đảm bảo kiểm soát giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh với môi trường và là tiền đề phát triển bền vững cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các yêu cầu mục tiêu được đề ra sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt chi phí dịch vụ và khách hàng, đồng thời tăng hiệu quả.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG ISO 14001:2015 

 

- Đảm bảo việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001:2015 một cách hiệu quả.

- Tăng khả năng cạnh tranh trong thời đại công nghệ môi trường 

- Đáp ứng yêu cầu khách hàng đối với những doanh nghiệp có xu hướng xuất khẩu.

- Tăng áp lực của người tiêu dùng yêu cầu các thông tin môi trường và hiệu suất

- Tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu

- Tăng cường xu hướng pháp luật về môi trường trong và ngoài nước

- Hạn chế, loại bỏ rủi ro về môi trường

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp để cải thiện môi trường và giảm chi phí

- EMS thiết lập tiêu chuẩn (tiếp tục đạt được các yêu cầu pháp luật về môi trường và mức độ quy định)

- Công ty tích hợp hệ thống

- Cải thiện mối tương quan nghịch giữa năng suất và gánh nặng môi trường

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN 

4. Bối cảnh của tổ chức

4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường

4.4 hệ thống quản lý môi trường

5. Sự lãnh đạo

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết

5.2 Chính sách môi trường

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

6. Hoạch định

6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

6.2 Mục tiêu môi trường và hoạch định đạt được mục tiêu

7. Hỗ trợ

7.1 Nguồn lực

7.2 Năng lực

7.3 Nhận thức

7.4 Trao đổi thông tin

7.5 Thông tin văn bản

8. Điều hành

8.1 Hoạch định và kiểm soát điều hành

8.2 Chuẩn bị sẵn sang và ứng phó tình huống khẩn cấp

9. Đánh giá kết quả hoạt động

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

9.2 Đánh giá nội bộ

9.3 Xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến

10.1 Khái quát

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.3 Cải tiến thường xuyên

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299