So sánh ISO 14001:2015 với ISO 9001:2015

So sánh ISO 14001:2015 với ISO 9001:2015

Tác giả: ISOCUS | 20-12-2018, 10:21 am

Doanh nghiệp bạn đang nghĩ đến việc tích hợp hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của mình? Một bật mí nhỏ là điều này dễ hơn bạn nghĩ. Tuy nhiên để tích hợp thành công 2 hệ thống quản lý này thì chúng ta nên xem so sánh ISO 9001 và ISO 14001 để hiểu rõ điểm khác biệt và tương đồng của 2 tiêu chuẩn này để tối ưu nhất khi tích hợp.

Khái quát về ISO 9001 và ISO 14001

Trước khi đến với những so sánh ISO 9001 và ISO 14001 chúng ta cùng hiểu khái quát về 2 tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một Hệ thống quản lý chất lượng, được sử dụng bởi các tổ chức để giúp thực hiện cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm và dịch vụ của họ.

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một Hệ thống quản lý môi trường được các tổ chức sử dụng để quản lý và chứng minh sự cải tiến liên tục (giảm) về tác động môi trường của hàng hóa và dịch vụ của họ.

ISO 9001 và ISO 14001 đều là các tiêu chuẩn (được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế công bố) cho các hệ thống quản lý. Quản lý chất lượng theo ISO 9001, quản lý môi trường theo ISO 14001.

Điểm tương đồng giữa ISO 9001 và ISO 14001 là gì?

Câu hỏi những điểm tương đồng giữa 2 tiêu chuẩn này là gì? sẽ rất thú vị cho tất cả những doanh nghiệp nào đang có kế hoạch thực hiện cả hai, ISO 9001 và 14001.

 • Cả hai đều là tiêu chuẩn quản lý được công bố bởi ISO
 • Cả hai đều cho phép chứng nhận (với chứng chỉ là lợi thế trong tiếp thị)
 • Cả hai đều được xây dựng dựa trên một khung chung (hệ thống bố trí và đánh số) kể từ phiên bản 2015, giúp việc tích hợp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết
 • Cả hai đều bao gồm nhiều yêu cầu tương tự hoặc giống hệt nhau
 • Cả hai đều ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức, nhân viên và quy trình hoạt động của nó
 • Cả hai đều sử dụng chu trình Plan-Do-Check-Act
 • Cả hai đều sử dụng cách tiếp cận dự án để quản lý và xem tổ chức như một hệ thống các quy trình tích hợp

Tất nhiên, đây không phải là một danh sách thống kê đầy đủ các điểm tương đồng. Tuy nhiên, dựa trên những điểm tương đồng này, rõ ràng rằng việc thực hiện một trong hai tiêu chuẩn này cũng khiến việc thực hiện một tiêu chuẩn khác trở nên khá dễ dàng. Chúng tôi nghĩ rằng hầu hết các chuyên gia sẽ đồng ý rằng ISO 9001 có thể được coi là nền tảng mà các tiêu chuẩn quản lý ISO khác như ISO 14001 có thể dễ dàng được xây dựng.

So sánh sự khác nhau giữa ISO 9001 và ISO 14001

Mặc dù so sánh ISO 9001 và ISO 14001 có chung cấu trúc với nhiều mệnh đề có tên tương tự, nhưng thực sự, có những khác biệt quan trọng.

ISO 9001 chủ yếu là về việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng để đạt được sự hài lòng của khách hàng, mặc dù các bên quan tâm cũng nên được xem xét. Còn ISO 14001 chủ yếu là tuân thủ luật pháp và quy định môi trường và cải thiện mối quan hệ với môi trường bằng cách giảm các tác động môi trường.

ISO 9001 đã có cách tiếp cận theo quá trình. ISO 14001 mang tính định hướng dự án hơn nhiều.

ISO 14001 có nhiều yêu cầu hơn về thông tin được ghi lại so với ISO 9001. Ví dụ, ISO 14001 yêu cầu thông tin được ghi lại về các rủi ro đáng được điều trị.

ISO 9001 và ISO 14001 rất giống nhau về cấu trúc và cách tiếp cận của họ, nhưng mọi sự tập trung vào các hệ thống chất lượng sản phẩm/ dịch vụ và khác về quản lý hệ thống môi trường. Tuy nhiên, nếu một công ty được chứng nhận ISO 9001, thì việc thực hiện 14001 cũng không khó khăn lắm, vì cả hai đều dựa trên chu trình của Kế hoạch và thực hiện một cách tiếp cận dựa trên các hệ thống quản lý.

Về mặt giá trị, nếu doanh nghiệp bạn là nhà sản xuất sản phẩm, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn bằng cách đạt được ISO 9001. Tiếp theo bạn có thể đánh giá việc thực hiện một EMS để đạt được chứng nhận ISO 14001. Khách hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp và nhân viên của bạn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ ISO 9001.

Dưới đây là bảng so sánh cấu trúc giữa ISO 14001:2015 với ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

0.1: Tổng quát 0.1: Bối cảnh
0.2: Nguyên tắc quản lý chất lượng 0.2: Mục tiêu của hệ thống quản lý môi trường
0.3: Cách tiếp cận quá trình 0.3: yếu tố thành công
0.3.1: Tổng quát 0.4: Mô hình Kế hoạch-Do-Kiểm tra-Đạo luật
0.3.2: Chu trình Kế hoạch-Do-Kiểm tra-Đạo luật 0.5: Nội dung của tiêu chuẩn quốc tế này
0.3.3: Suy nghĩ dựa trên rủi ro  
0.4: Mối quan hệ với các tiêu chuẩn quản lý khác  
1: Phạm vi 1: Phạm vi
2: Tài liệu tham khảo 2: Tài liệu tham khảo
3: Điều khoản và định nghĩa 3: Điều khoản và định nghĩa
4: Bối cảnh của tổ chức 4: Bối cảnh của tổ chức
4.1: Hiểu về tổ chức và bối cảnh của nó 4.1: Hiểu về tổ chức và bối cảnh của nó
4.2: Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm 4.2: Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
4.3: Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng 4.3: Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường
4.4: Hệ thống quản lý chất lượng và các quy trình của nó 4.4: Hệ thống quản lý môi trường
4.4.1: Thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải thiện  
4.4.2: Duy trì thông tin tài liệu  
5: Lãnh đạo 5: lãnh đạo
5.1: Lãnh đạo và cam kết 5.1: Lãnh đạo và cam kết
5.1.1: Tổng quát  
5.1.2: Tập trung vào khách hàng  
5.2: Chính sách 5.2: Chính sách môi trường
5.2.1: Thiết lập chính sách chất lượng  
5.2.2: Truyền đạt chính sách chất lượng  
5.3: Vai trò tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn 5.3: Vai trò tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn
6: Kế hoạch 6 Kế hoạch
6.1: Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội 6.1: Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội
6.1.1: Xem xét các vấn đề của 4.1 và yêu cầu của 4.2 6.1.1: Tổng quát
6.1.2: Các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội 6.1.2: Khía cạnh môi trường
  6.1.3: Nghĩa vụ tuân thủ
  6.1.4: Hành động lập kế hoạch
6.2: Mục tiêu chất lượng và lập kế hoạch để đạt được chúng 6.2: Mục tiêu và kế hoạch môi trường để đạt được chúng
6.2.1: Mục tiêu chất lượng tại các chức năng có liên quan 6.2.1: Mục tiêu môi trường
6.2.2: Xác định cái gì, ai, khi nào, như thế nào 6.2.2: Hành động lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu môi trường
6.3: Lập kế hoạch thay đổi  
7: Hỗ trợ 7: Hỗ trợ
Tài nguyên 7.1: 7.1: Nguồn lực
7.1.1: Tổng quát  
7.1.2: Người  
7.1.3: Cơ sở hạ tầng  
7.1.4: Môi trường cho hoạt động của các quy trình  
7.1.5: Giám sát và đo lường tài nguyên * 9.1.1: Kiểm soát vận hành - Thiết bị giám sát, đo lường
7.1.5.1: Tổng quát  
7.1.5.2: Truy nguyên nguồn gốc đo lường  
7.1.6: Kiến thức tổ chức  
7.2: Năng lực 7.2: Năng lực
7.3: Nhận thức 7.3: Nhận thức
7.4: Truyền thông 7.4: Truyền thông
  7.4.1: Tổng quát
  7.4.2: Truyền thông nội bộ
  7.4.3: Giao tiếp bên ngoài
7.5: Thông tin tài liệu 7.5: Thông tin tài liệu
7.5.1: chung 7.5.1: chung
7.5.2 :Tạo và cập nhật 7.5.2: Tạo và cập nhật
7.5.3: Kiểm soát thông tin tài liệu 7.5.3: Kiểm soát thông tin tài liệu
7.5.3.1: Thông tin tài liệu được kiểm soát  
7.5.3.2: Các hoạt động kiểm soát thông tin  
8: Hoạt động 8: Hoạt động
8.1: Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động 8.1: Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động
8.2: Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ 8.2: Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp
8.2.1: Giao tiếp khách hàng  
8.2.2: Xác định các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ  
8.2.3: Xem xét các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ  
8.2.3.1: Đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu  
8.2.3.2: Giữ lại thông tin tài liệu  
8.2.4: Thay đổi yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ  
8.3: Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ * 8.1: Kiểm soát hoạt động - Thiết kế và phát triển
8.3.1: Tổng quát  
8.3.2: Quy hoạch thiết kế và phát triển  
8.3.3: Thiết kế và phát triển đầu vào  
8.3.4: Kiểm soát thiết kế và phát triển  
8.3.5: Thiết kế và phát triển đầu ra  
8.3.6: Thay đổi thiết kế và phát triển  
8.4: Kiểm soát các quy trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài * 8.1: Kiểm soát hoạt động - Nhà cung cấp bên ngoài
8.4.1: Tổng quát  
8.4.2: Loại và phạm vi kiểm soát  
8.4.3: Thông tin cho các nhà cung cấp bên ngoài  
8.5: Sản xuất và cung cấp dịch vụ  
8.5.1: Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ * 8.1: Kiểm soát hoạt động - Cung cấp sản xuất và dịch vụ
8.5.2: Xác định và truy xuất nguồn gốc  
8.5.3: Tài sản thuộc về khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài  
8.5.4: Bảo quản  
8.5.5: Hoạt động sau giao hàng * 8.1: Kiểm soát hoạt động - Giao hàng và giao hàng
8.5.6: Kiểm soát thay đổi  
8.6: Phát hành sản phẩm và dịch vụ  
8.7: Kiểm soát đầu ra không phù hợp  
9: Đánh giá hiệu suất 9: Đánh giá hiệu suất
9.1: Giám sát đo lường, phân tích và đánh giá 9.1: Giám sát đo lường, phân tích và đánh giá
9.1.1: Tổng quát 9.1.1: Tổng quát
9.1.2: Sự hài lòng của khách hàng  
9.1.3: Phân tích và đánh giá 9.1.2: Đánh giá sự tuân thủ
9.2: Kiểm toán nội bộ 9.2: Kiểm toán nội bộ
9.2.1: Thực hiện kiểm toán nội bộ theo các khoảng thời gian theo kế hoạch  
9.2.2: Lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện và duy trì chương trình kiểm toán  
9.3: Đánh giá quản lý 9.3: Đánh giá quản lý
9.3.1: Tổng quát  
9.3.2: Quản lý đánh giá đầu vào  
9.3.3: Quản lý đầu ra xem xét  
10: Cải thiện 10: Cải thiện
10.1: Tổng quát 10.1: Tổng quát
10.2: Sự không phù hợp và hành động khắc phục 10.2: Sự không phù hợp và hành động khắc phục
10.2.1: Khi xảy ra sự không phù hợp  
10.2.2: Giữ lại thông tin tài liệu  
10.3: Cải tiến liên tục 10.3: Cải tiến liên tục

Tích hợp ISO 9001 và ISO 14001

Nếu hệ thống quản lý chất lượng của bạn phù hợp với ISO 9001, thì bạn sẽ có các quy trình sau:

 • Tạo và phổ biến chính sách
 • Mục tiêu tạo ra và phổ biến
 • Quá trình nâng cao năng lực, đào tạo và nhận thức
 • Truyền thông thông tin hệ thống quản lý
 • Kiểm soát tài liệu hệ thống
 • Kiểm soát hồ sơ
 • Kiểm soát sự không tuân thủ
 • Hành động khắc phục và hành động phòng ngừa
 • Kiểm toán nội bộ
 • Xem lại việc quản lý

Doanh nghiệp bạn sẽ cần cập nhật các quy trình này để bao gồm thông tin EMS mới, nhưng bạn sẽ không cần tạo các quy trình mới để giải quyết các yêu cầu này của EMS. Ví dụ: bạn sẽ cần xác định hồ sơ EMS nào được kiểm soát, nhưng phương pháp kiểm soát và lưu trữ sẽ được quyết định theo quy trình hiện có của bạn. 

Cũng có thể nói như vậy đối với việc xem xét đánh giá nội bộ và quản lý; các hoạt động này chỉ cần bao gồm đánh giá và xem xét đối với quản lý môi trường, nhưng các quy trình và thủ tục về cách thức thực hiện điều này sẽ được thực hiện.

Qua những chia sẻ về so sánh ISO 9001 và ISO 14001 và tích hợp giữa 2 hệ thống quản lý này trên đây hy vọng đã giúp doanh nghiệp có được những thông tin hữu ích. Doanh nghiệp nếu đang mong muốn đạt giấy chứng nhận ISO 9001 và giấy chứng nhận ISO 14001 có thể liên hệ ngay với ISOCERT hoặc để lại thông tin để được hỗ trợ.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
0978.679.199