TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14050:2015 ISO 14050:2009 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - TỪ VỰNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14050:2015 ISO 14050:2009 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - TỪ VỰNG

Tác giả: ISOCUS | 19-06-2019, 3:28 pm
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14050:2015 ISO 14050:2009 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - TỪ VỰNG

Tiẽu chuẩn TCVN ISO 14050:2015 bao gồm các khái nim và định nghĩa được sử dụng trong bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000 liên quan đến quản lý môi trường.

Trao đổi thông tin rất quan trọng trong quá trình áp dụng và vn hành Hệ thống quản lý môi trường. Trao đổi thông tin hiệu quả nht nếu có sự thông hiểu chung với các thuật ngữ được sử dụng.

Nhiều thuật ngữ và định nghĩa v môi trường là kết quả của nhiều khái nim được phát triển gần đây. Sự tiến triển dần dần của các khái niệm môi trường rt có ý nghĩa để thuật ngữ học v môi trường liên tục phát trin. Mục đích của tiêu chuẩn này là truyền đạt sự thông hiu các thuật ngữ đã được sử dụng trong bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000.

Đây là tiêu chuẩn hàng đầu nhằm cung cp cho người dùng một bộ tài liệu biên soạn v các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong các lĩnh vực quản lý môi trường. Mặc dù vậy, các tài liệu cũng sẽ được sử dụng cho công việc xây dựng tiêu chuẩn, nht là những người liên quan đến dịch thuật, nhằm hỗ trợ đ duy trì tính nht quán.

Thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn này được lấy từ các tiêu chuẩn v quản lý môi trường trong Thư mục tài liệu tham khảo.

Do công tác xây dựng các tiêu chuẩn quản lý môi trường vn tiếp tục diễn ra trong phạm vi Ban kỹ thuật ISO/TC 207, và phối hợp với Ban kỹ thuật ISO/TC 176, bao gồm cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung, tu chuẩn này sẽ được sửa đổi, b sung và soát xét lại khi cần thiết.

Các khái niệm khác có thể gặp phải trong lĩnh vực quản lý môi trường nhưng không được định nghĩa trong tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, đ hỗ trợ người dùng bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000 về qun lý môi trường, một số khái niệm b sung được cung cấp thêm tại Phụ lục A.

Người sử dụng tiêu chuẩn cần lưu ý rằng vic áp dụng và mô tả những khái niệm này là khác nhau trong cộng đồng thế giới. Các tài liệu tham khảo trong Phụ lục A không nhm quảng bá hoặc xác nhận sử dụng các khái niệm này.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299