TCVN 6458:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - PONCEAU 4R

TCVN 6458:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - PONCEAU 4R

Tác giả: ISOCUS | 02-07-2019, 2:49 pm

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ponceau 4R được sử dụng làm chất tạo màu trong chế biến thực phẩm.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

JECFA - Combined compendium of food additive specifcation, Volume 4: Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specircations

(JECFA - Tuyển tập các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm, Tập 4 - Các phương pháp phân tích, qui trình thử nghiệm và dung dịch phòng thử nghiệm được sử dụng và viện dẫn trong các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm).Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
0978.679.199