TCVN 4399 : 2008 ISO 404. 1992 THÉP VÀ SẢN PHẨM THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG KHI CUNG CẤP

TCVN 4399 : 2008 ISO 404. 1992 THÉP VÀ SẢN PHẨM THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG KHI CUNG CẤP

Tác giả: ISOCUS | 19-06-2019, 2:55 pm
TCVN 4399 : 2008 - ISO 404. 1992 - THÉP VÀ SẢN PHẨM THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG KHI CUNG CẤP

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mi (kể cả các sửa đổi).

TCVN 4398: 2001 (ISO 377: 1997), Thép và sản phẩm thép - V trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và thử cơ tính.

TCVN 6398-0:1998 (ISO 31-0: 1992), Đại lượng và đơn vị- Phần 0: Nguyên tắc chung

TCVN 7446-2: 2004 (ISO 4948-2: 1981), Thép - Phân loại - Phần 2: Phân loại thép hợp kim và kl hợp kim theo cấp chất lượng chính và đặc tính hoặc tính chất sử dụng.

ISO 4948-1: 1982, Steels - Classification - Part 1: Classification of steels into unalloyed and steels based on chemical composition (Thép - Phân loại - Phân 1: Phân loại thép không hợp kim thép hợp kim trên cơ s thành phần hóa học).

ISO 6929: 1987, Steel products - Definitions and classification (Sn phẩm thép - Định nghĩa và phân loại)

ISO/TR 9769: 1991, Steel and iron - Review of available methods of analysis (Thép và gang - Tổng quan các phương pháp phân tích hiện có).

ISO 10474: 1991, Steel and steel products - Inspection documents (Thép và sản phẩm thép -Tài liệu kiểm tra).

ISO 14284: 1996, Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination chemical composition (Thép và gang - Lấy mẫu và chuẩn bị mu đ xác định thành phần hóa học).Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299