TCVN 3974:2015 (CODEX STAN 150-1985, REVISED 2012) MUỐI THỰC PHẨM

TCVN 3974:2015 (CODEX STAN 150-1985, REVISED 2012) MUỐI THỰC PHẨM

Tác giả: ISOCUS | 02-07-2019, 2:13 pm
TCVN 3974:2015 thay thế TCVN 3974:2007; TCVN 3974:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 150-1985; soát xét năm 2012; TCVN 3974:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời nói dầu

TCVN 3974:2015 thay thế TCVN 3974:2007;

TCVN 3974:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 150-1985; soát xét năm 2012;

TCVN 3974:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia v và phụ gia thc phẩm biên soạn, Tổng cục Tu chuẩn Đo lường Cht lượng thm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

...Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299