Điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất

Điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất

Tác giả: ISOCUS | 30-11--0001, 12:00 am
Trong quá trình sản xuất sản phẩm, hàng hóa cần tuân thủ đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và ghi nhãn theo quy định.

Trong quá trình sản xuất sản phẩm, hàng hóa cần tuân thủ  đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và ghi nhãn theo quy định và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về hàng hóa trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.

Phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định tại mục 2 thông tư này. Đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 có yêu cầu đặc thù về quá trình sản xuất thì người sản xuất có trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến điều kiện của quá trình sản xuất và được chứng nhận hợp quy bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có đặc tính mới tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn trong điều kiện vận chuyển, lưu trữ, bảo quản sử dụng hợp lý và đúng mục đích và đặc tính mới này chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng hoặc sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn thì người sản xuất có trách nhiệm chứng minh sản phẩm đó an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường theo quy định của Bộ Công Thương.

Chịu sự kiểm tra của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất theo quy định tại điều 20 Thông tư này.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299