Cách xây dựng đạt tiêu chuẩn cơ sở

Cách xây dựng đạt tiêu chuẩn cơ sở

Tác giả: ISOCUS | 19-04-2017, 5:58 pm
Đối tượng xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở – Đối tượng xây dựng tiêu chuẩn cơ sở là sản...

Đối tượng xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở
– Đối tượng xây dựng tiêu chuẩn cơ sở là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng liên quan đến qúa trình sản xuất, kinh doanh khác cần quy định thống nhất và phải – tuân thủ trong doanh nghiệp.
– Đối tượng nào càng liên quan đến nhiều người, nhiều bộ phận và/ hoặc được đề cập/ sử dụng nhiều lần, lặp đi lặp lại thì càng nhiều thì cần xây dựng tiêu chuẩn.
– Đối tượng có thể là hữu hình và/ hoặc vô hình.
– Đối tượng hữu hình là: thành phẩm; bán thành phẩm; cụm chi tiết; chi tiết; nguyên nhiên vật liệu; thiết bị công nghệ; dụng cụ đo;…
– Đối tượng vô hình là những vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh, như các quy trình, quy tắc, phương pháp, …

Yêu cầu đối với Tiêu chuẩn cơ sở
– Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành;
– Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Căn cứ để xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở
– Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở;
– Các TCVN, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành Tiêu chuẩn cơ sở.

Phương thức xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở 
– Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành Tiêu chuẩn cơ sở;
– Xây dựng mới Tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;
– Sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

Loại Tiêu chuẩn cơ sở 
– Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật;
– Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo và hiệu chuẩn;
– Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản;
– Tiêu chuẩn quá trình;
– Tiêu chuẩn dịch vụ;
– Tiêu chuẩn môi trường.
Tuỳ theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý nội bộ, Doanh nghiệp có thể vận dụng cách thức phân loại trên hoặc bổ sung loại tiêu chuẩn mới để quy định về phân loại tiêu chuẩn một cách thích hợp cho Doanh nghiệp mình.
Công bố Tiêu chuẩn cơ sở
Người đứng đầu Cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS. Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại Cơ sở.

 Ký hiệu Tiêu chuẩn cơ sở
– Số hiệu và năm công bố Tiêu chuẩn cơ sở được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau ký hiệu TCCS;
– Chữ viết tắt tên Cơ sở công bố Tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm công bố Tiêu chuẩn cơ sở và được phân tách bằng dấu gạch chéo.
Ví dụTCCS 27:2006/XXX là ký hiệu của Tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 27, do Cơ sở có tên giao dịch viết tắt là XXX xây dựng và công bố năm 2006.

Nội dung Tiêu chuẩn cơ sở
– Mục lục;
– Phần thông tin mở đầu;
– Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);
– Phần thông tin bổ sung.Khuôn khổ, mẫu trình bày và thể hiện nội dung Tiêu chuẩn cơ sở có thể tham khảo TCVN 1-2 về trình bày và thể hiện nội dung Tiêu chuẩn quốc gia.

Trình bày Tiêu chuẩn cơ sở
– Tiêu chuẩn cơ sở cần trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ đọc, không sai lỗi, không gây nhầm lẫn và hiểu thành nhiều nghĩa.
-Tiêu chuẩn cơ sở có thể đóng rời từng tiêu chuẩn hoặc thành từng tập tiêu chuẩn theo chủ đề hoặc đối tượng tiêu chuẩn.
– Các trang của Tiêu chuẩn cơ sở cần được đánh số và có thể được in dưới dạng tờ rời để thuận tiện cho việc bổ sung, huỷ bỏ hoặc thay thế nội dung. Tiêu chuẩn cơ sở có thể có tờ bìa hoặc không có tờ bìa.
– Căn cứ hướng dẫn chung này, các cơ sở tổ chức xây dựng các quy trình, hướng dẫn cụ thể về xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở phù hợp với điều kiện, quy mô của cơ sở.

Các bước xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở 
Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) có thể bao gồm những bước như sau:
Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS;
Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;
Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;
Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;
Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;
Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;
Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;
Bước 8: Công bố TCCS;
Bước 9: In ấn TCCS.
Lưu ý: Theo Điều 25, khoản 2 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật,  nguồn kinh phí xây dựng tiêu chuẩn cơ sở do tổ chức, cá nhân tự trang trải và được tính là chi phí hợp lý.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299