Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 : 2011

Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 : 2011

Tác giả: ISOCUS | 19-04-2017, 5:54 pm
Mục đích của tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức thiết lập các hệ thống và quá trình...

Mục đích của tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức thiết lập các hệ thống và quá trình cần thiết để nâng cao hiệu quả năng lượng, gồm hiệu suất năng lượng, việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng. Việc áp dụng tiêu chuẩn này nhằm giảm phát thải khí nhà kính và các tác động môi trường khác có liên qua cũng như chi phí năng lượng thông qua quản lý năng lượng một cách hệ thống. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, với qui mô bất kỳ không phân biệt điều kiện địa lý, văn hóa và xã hội. Việc áp dụng thành công phụ thuộc vào cam kết của tất cả các cấp và chứng năng trong tổ chức và đặc biệt là cam kết của lãnh đạo cao nhất.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý năng lượng, theo đó có một tổ chức có thể xây dựng và thực hiện chính sách năng lượng, thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu và kế hoạch hành động có tính đến các yêu cầu pháp lý và thông tin liên quan đến việc sử dụng năng lượng quan trọng. Hệ thống quản lý năng lượng cho phép tổ chức đạt được các cam kết về chính sách, thực hiện hành động cần thiết để năng cao hiệu quả năng lượng của mình và chứng tỏ được sự phù hợp của hệ thống với các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hoạt động thuộc kiểm soát của tổ chức và việc áp dụng tiểu chuẩn này cũng có thể của tổ chức, gồm cả sự phức tạp của hệ thống, mức độ của hệ thống tài liệu và các nguồn gốc.
Tiêu chuẩn này dựa trên khuôn khổ cải tiến liên tục Hoạch định – thực hiện – kiểm tra – hành động (PDCA) và kết hợp quản lý năng lượng vào thực tiễn hàng ngày của tổ chức.
Việc áp dụng tiêu chuẩn này trên toàn thế giới góp phần sử dụng hiệu qủa hơn các nguồn năng lượng sẵn có, nâng cao khả năng cạnh tranh, giảm phát thải khí nhà kính và các tác động môi trường có liên quan. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng mà không phân biệt loại năng lượng sử dụng.
Tiêu chuẩn này có thể sử dụng cho chứng nhận, đăng ký và tự công bố hệ thống quản lý năng lượng của tổ chức. Tiêu chuẩn không đặt ra các yêu cầu tuyệt đối về hiệu quả năng lượng vượt quá các cam kết trong chính sách năng lượng và nghĩa vụ của tổ chức để tuân thủ các yêu cầu tuyệt đối về hiệu quả năng lượng vượt quá các cam kết trong chính sách năng lượng và nghĩa vụ của các tổ chức để tuân thủ các yêu cầu pháp lý thích hợp và các yêu cầu khác. Do đó, hai tổ chức thực hện các hoạt động tương tự, nhưng có hiệu quả năng lượng khác nhau, đều có thể phù hợp với các yêu cầu của mình.
Tiêu chuẩn này dựa trên những yếu tố chung của các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý, đảm bảo mức độ tương thích khá cao với TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 14001. Một tổ chức có thể lựa chọn tích hợp tiêu chuẩn này với những hệ thống quản lý khác, bao gồm những hệ thống liên quan đến chất lượng môi tường, sức khỏe, an toàn và nghề nghiệp.
Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng, với mục đích hỗ trợ tổ chức tuân theo phương pháp tiếp cận hệ thống trong việc đạt được cải tiến liên tục hiệu quả năng lượng bao gồm hiệu suất năng lượng, sử dụng và tiêu thụ năng lượng.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu áp dụng cho việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng, bao gồm đo lường, hệ thống tài liệu và báo cáo, thiết kế và thực hiện mua sắm thiết bị, các hệ thống, quá trình và nhân sự đóng góp vào hiệu quả năng lượng.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các biến số tác động đến hiệu quả năng lượng mà tổ chức có thể theoi dói và tạo ảnh hưởng. Tiêu chuẩn này không quy định tiêu chí hiệu quả cụ thê rlieen quan đến năng lượng.
Tiêu chuẩn này được thiết kế để sử dụng độc lập, nhưng có thể thống nhất hay tích hợp với các hệ thống quản lý khác.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức mong muốn đảm bảo rằng tổ chức mình phù hợp với chính sách năng lượng đã tuyên bố và mong muốn chứng tỏ điều này với những tổ chức khác, sự phù hợp này được xác nhận bằng cách tự đánh giá và công bố sự phù hợp, hoặc thông qua việc chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng của một tổ chức bên ngoàiBình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299