Chứng nhận hợp chuẩn nhóm Cần trục kiểu cần, Thiết bị nâng hạ  
Chat Zalo
Chat ngay

Chứng nhận hợp chuẩn nhóm Cần trục kiểu cần, Thiết bị nâng hạ  

Tác giả: ISOCUS | 23-06-2019, 10:17 am
Chứng nhận hợp chuẩn đòi hỏi phải có Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. Nhóm Cần trục kiểu cần, Thiết bị nâng hạ gồm Cần trục ô tô, Cần trục bánh lốp, Cần trục đường sắt, Cần trục bánh xích, Cần trục tháp, Cần trục chân đế, Cần trục công xôn….

 

Chứng nhận hợp chuẩn đòi hỏi phải có Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. Nhóm Cần trục kiểu cần, Thiết bị nâng hạ gồm Cần trục ô tô, Cần trục bánh lốp, Cần trục đường sắt, Cần trục bánh xích,  Cần trục tháp, Cần trục chân đế, Cần trục công xôn….    

 

Dưới đây là danh mục tiêu chuẩn cho từng nhóm Cần trục kiểu cần, Thiết bị nâng hạ có thể chứng nhận hợp chuẩn.

 

Cần trục kiểu cần, Thiết bị nâng hạ

Cần trục ô tô

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4244:2005

- TCVN 5206:1990

- TCVN 5209:1990

- TCVN 7167-1:2002

- TCVN 8242-1:2009

- TCVN 7549-1:2005

- TCVN 5208-1:2008

- TCVN 8590-1:2010

- TCVN 5205-1:2013

- TCVN 7549-4:2007

- TCVN 5208-4:2008

- TCVN 8590-4:2010

- TCVN 5205-4:2008

- TCVN 10202:2013

- TCVN 11077:2015

- TCVN 8855-1:2011

- TCVN 8855-2:2011

- TCVN 5208-2:2013

- TCVN 8590-2:2010

- TCVN 5205-2:2008

- TCVN 7167-2:2002

- TCVN 8242-2:2009

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cần trục bánh lốp

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4244:2005

- TCVN 5206:1990

- TCVN 5209:1990

- TCVN 7167-1:2002

- TCVN 8242-1:2009

- TCVN 7549-1:2005

- TCVN 5208-1:2008

- TCVN 8590-1:2010

- TCVN 5205-1:2013

- TCVN 7549-4:2007

- TCVN 5208-4:2008

- TCVN 8590-4:2010

- TCVN 5205-4:2008

- TCVN 10202:2013

- TCVN 11077:2015

- TCVN 8855-1:2011

- TCVN 8855-2:2011

- TCVN 5208-2:2013

- TCVN 8590-2:2010

- TCVN 5205-2:2008

- TCVN 7167-2:2002

- TCVN 8242-2:2009

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cần trục đường sắt

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4244:2005

- TCVN 5206:1990

- TCVN 5209:1990

- TCVN 7167-1:2002

- TCVN 8242-1:2009

- TCVN 7549-1:2005

- TCVN 5208-1:2008

- TCVN 8590-1:2010

- TCVN 5205-1:2013

- TCVN 7549-4:2007

- TCVN 5208-4:2008

- TCVN 8590-4:2010

- TCVN 5205-4:2008

- TCVN 10202:2013

- TCVN 11077:2015

- TCVN 8855-1:2011

- TCVN 8855-2:2011

- TCVN 5208-2:2013

- TCVN 8590-2:2010

- TCVN 5205-2:2008

- TCVN 7167-2:2002

- TCVN 8242-2:2009

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cần trục bánh xích

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4244:2005

- TCVN 5206:1990

- TCVN 5209:1990

- TCVN 7167-1:2002

- TCVN 8242-1:2009

- TCVN 7549-1:2005

- TCVN 5208-1:2008

- TCVN 8590-1:2010

- TCVN 5205-1:2013

- TCVN 7549-4:2007

- TCVN 5208-4:2008

- TCVN 8590-4:2010

- TCVN 5205-4:2008

- TCVN 10202:2013

- TCVN 11077:2015

- TCVN 8855-1:2011

- TCVN 8855-2:2011

- TCVN 5208-2:2013

- TCVN 8590-2:2010

- TCVN 5205-2:2008

- TCVN 7167-2:2002

- TCVN 8242-2:2009

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cần trục tháp

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4244:2005

- TCVN 5206:1990

- TCVN 5209:1990

- TCVN 7167-1:2002

- TCVN 8242-1:2009

- TCVN 7549-1:2005

- TCVN 5208-1:2008

- TCVN 8590-1:2010

- TCVN 5205-1:2013

- TCVN 7549-4:2007

- TCVN 5208-4:2008

- TCVN 8590-4:2010

- TCVN 5205-4:2008

- TCVN 10202:2013

- TCVN 11077:2015

- TCVN 8855-1:2011

- TCVN 8855-2:2011

- TCVN 5208-3:2008

- TCVN 8590-3:2010

- TCVN 5205-3:2013

- TCVN 7167-3:2002

- TCVN 8242-3:2009

- TCVN 7549-3:2007

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cần trục chân đế

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4244:2005

- TCVN 5206:1990

- TCVN 5209:1990

- TCVN 7167-1:2002

- TCVN 8242-1:2009

- TCVN 7549-1:2005

- TCVN 5208-1:2008

- TCVN 8590-1:2010

- TCVN 5205-1:2013

- TCVN 7549-4:2007

- TCVN 5208-4:2008

- TCVN 8590-4:2010

- TCVN 5205-4:2008

- TCVN 10202:2013

- TCVN 11077:2015

- TCVN 8855-1:2011

- TCVN 8855-2:2011

- TCVN 5208-3:2008

- TCVN 8590-3:2010

- TCVN 5205-3:2013

- TCVN 7167-3:2002

- TCVN 8242-3:2009

- TCVN 7549-3:2007

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cần trục công xôn

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4244:2005

- TCVN 5206:1990

- TCVN 5209:1990

- TCVN 7167-1:2002

- TCVN 8242-1:2009

- TCVN 7549-1:2005

- TCVN 5208-1:2008

- TCVN 8590-1:2010

- TCVN 5205-1:2013

- TCVN 7549-4:2007

- TCVN 5208-4:2008

- TCVN 8590-4:2010

- TCVN 5205-4:2008

- TCVN 10202:2013

- TCVN 11077:2015

- TCVN 8855-1:2011

- TCVN 8855-2:2011

- TCVN 5208-3:2008

- TCVN 8590-3:2010

- TCVN 5205-3:2013

- TCVN 7167-3:2002

- TCVN 8242-3:2009

- TCVN 7549-3:2007

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cần trục thiếu nhi

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4244:2005

- TCVN 5206:1990

- TCVN 5209:1990

- TCVN 7167-1:2002

- TCVN 8242-1:2009

- TCVN 7549-1:2005

- TCVN 5208-1:2008

- TCVN 8590-1:2010

- TCVN 5205-1:2013

- TCVN 7549-4:2007

- TCVN 5208-4:2008

- TCVN 8590-4:2010

- TCVN 5205-4:2008

- TCVN 10202:2013

- TCVN 11077:2015

- TCVN 8855-1:2011

- TCVN 8855-2:2011

- TCVN 5208-2:2013

- TCVN 8590-2:2010

- TCVN 5205-2:2008

- TCVN 7167-2:2002

- TCVN 8242-2:2009

- TCVN 5208-3:2008

- TCVN 8590-3:2010

- TCVN 5205-3:2013

- TCVN 7167-3:2002

- TCVN 8242-3:2009

- TCVN 7549-3:2007

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cần trục kiểu cầu:

  • - Cầu trục: cầu trục lăn, cầu trục treo
  • - Cổng trục

- Bán cổng trục

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4244:2005 

- TCVN 5206:1990

- TCVN 5209:1990

- TCVN 7549-1:2005

- TCVN 5208-1:2008

- TCVN 8590-1:2010

- TCVN 5205-1:2013

- TCVN 7167-1:2002

- TCVN 8242-1:2009

- TCVN 5208-5:2008

- TCVN 8590-5:2010 

- TCVN 5205-5:2008

- TCVN 8242-5:2009

- TCVN 8855-1:2011

- TCVN 8855-2:2011

- ISO 4309:2004

- ISO 7363:1986

- ISO 4308-1:2003

- BS EN 13155:2003+A2:2009

- ASME B30.20-2010

- ASME B30.10-2005

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Trục cáp chở hàng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4244:2005 

- TCVN 5206:1990

- TCVN 5209:1990

- TCVN 7549-1:2005

- TCVN 5208-1:2008

- TCVN 8590-1:2010

- TCVN 5205-1:2013

- TCVN 7167-1:2002

- TCVN 8242-1:2009

- TCVN 8855-1:2011

 - TCVN 8855-2:2011

- ISO 4309:2004

- ISO 7363:1986

- ISO 4308-1:2003

- BS EN 13155:2003+A2:2009

- ASME B30.20-2010

- ASME B30.10-2005

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Trục cáp chở người

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4244:2005 

- TCVN 5206:1990

- TCVN 5209:1990

- TCVN 7549-1:2005

- TCVN 5208-1:2008

- TCVN 8590-1:2010

- TCVN 5205-1:2013

- TCVN 7167-1:2002

- TCVN 8242-1:2009

- TCVN 8855-1:2011

- TCVN 8855-2:2011

- ISO 4309:2004

- ISO 7363:1986

- ISO 4308-1:2003

- BS EN 13155:2003+A2:2009

- ASME B30.20-2010

- ASME B30.10-2005

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Trục cáp trong các máy thi công

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4244:2005 

- TCVN 5206:1990

- TCVN 5209:1990

- TCVN 7549-1:2005

- TCVN 5208-1:2008

- TCVN 8590-1:2010

- TCVN 5205-1:2013

- TCVN 7167-1:2002

- TCVN 8242-1:2009

- TCVN 8855-1:2011

- TCVN 8855-2:2011

- ISO 4309:2004

- ISO 7363:1986Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299