TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5842 : 1994 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM - DẠNG THANH HÌNH TRÒN, VUÔNG, SÁU CẠNH – SAI LỆCH KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DẠNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5842 : 1994 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM - DẠNG THANH HÌNH TRÒN, VUÔNG, SÁU CẠNH – SAI LỆCH KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DẠNG

Tác giả: ISOCUS | 03-07-2019, 3:10 pm

Lời nói đầu

TCVN 5842 : 1994 được xây dựng trên cơ sở ISO 6362/5 : 1991.

TCVN 5842 : 1994 do Trung tâm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xây dựng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi từ năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299