TCVN 5778:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CACBON DIOXIT

TCVN 5778:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CACBON DIOXIT

Tác giả: ISOCUS | 02-07-2019, 2:23 pm

Lời nói đầu

TCVN 5778:2015 thay thế TCVN 5778:1994;

TCVN 5778:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (1997), Carbon dioxide;

TCVN 5778:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thc phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng thm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

...

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299