TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5816:2009 NHA KHOA - SẢN PHẨM VỆ SINH RĂNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5816:2009 NHA KHOA - SẢN PHẨM VỆ SINH RĂNG

Tác giả: ISOCUS | 19-06-2019, 4:38 pm

Tiêu chuẩn  TCVN 5816:2009 áp dụng đối với sản phẩm vệ sinh răng, bao gồm cả kem đánh răng, sử dụng với bàn chải đánh răng để vệ sinh răng miệng hằng ngày.

CHÚ THÍCH 1: Hướng dẫn đánh giá tính hiệu lực trực tiếp hoặc gián tiếp của sản phẩm vệ sinh răng đối với phòng ngừa hoặc kiểm soát tình trạng miệng được nêu trong Dự án công tác hội đồng FDI (8-95) Hướng dẫn đánh giá hiệu quả của kem đánh răng. Tạp chí nha khoa quốc tế, 49, 1999, pp.311-316 hoặc các tài liệu tham khảo [18, 19].

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn say đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

ISO 1942, Dental vocabulary (Từ vựng nha khoa).

ISO 8601, Data elements and interchange formats - Information exchange - Representation of dates and times (Cơ sở dữ liệu và khuôn khổ trao đổi - Trao đổi thông tin - Trình bày ngày tháng và thời gian).

ISO 16212, Cosmetics - Microbilogy - Enumeration of yeast and mould (Mỹ phẩm - Vi sinh vật học - Phương pháp đếm số nấm men và nấm mốc).

...

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299