Sự khác biệt giữa ISO 9001:2008 với ISO 9001:2015

Sự khác biệt giữa ISO 9001:2008 với ISO 9001:2015

Tác giả: ISOCUS | 23-12-2018, 8:08 pm

 

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 có mười điều khoản thay vì tám điều khoản.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

0. Giới thiệu

1 Phạm vi

2. Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn

3. Điều khoản và định nghĩa

4. Hệ thống quản lý chất lượng

5. Trách nhiệm quản lý

6. Quản lý tài nguyên

7. Hiện thực hóa sản phẩm

8. Đo lường, phân tích và cải tiến

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

0. Giới thiệu

1 Phạm vi

2. Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn

3. Điều khoản và định nghĩa

4. Bối cảnh của tổ chức

5. Lãnh đạo

6. Lập kế hoạch

7. Hỗ trợ

8. Hoạt động

9. Đánh giá hiệu suất

10. Cải thiện

Ba điều khoản đầu tiên trong ISO 9001: 2015 phần lớn giống như các điều khoản trong ISO 9001: 2008, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa ISO 9001: 2008 và ISO 9001: 2015 từ điều khoản thứ tư trở đi. Bảy mệnh đề cuối cùng hiện được sắp xếp theo chu trình PDCA (Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Đạo luật).

ISO 9001: 2015 nhấn mạnh hơn vào việc đo lường và đánh giá đúng đầu vào và đầu ra của các quy trình. Theo ISO 9001: 2015, bạn phải theo dõi chặt chẽ những bài báo, thông tin và thông số kỹ thuật nào có liên quan đến quá trình sản xuất. Bạn cũng phải kiểm tra rõ ràng liệu các bài viết tốt có ra khỏi quy trình sản xuất hay không.

Ý TƯỞNG TƯ DUY DỰA TRÊN RỦI RO ISO 9001: 2015

Tư duy dựa trên rủi ro có một vị trí rất quan trọng trong ISO 9001: 2015. Bây giờ bạn được khuyến khích mạnh mẽ như một tổ chức sử dụng phân tích rủi ro để tự quyết định những thách thức bạn thấy trong việc quản lý các quy trình kinh doanh của mình.

Phân tích rủi ro chính thức, quen thuộc với nhiều tổ chức thông qua các kỹ thuật FMEA hoặc HACCP, hiện là tiêu chuẩn cho mọi người. Để nhấn mạnh sự thống trị của họ, khái niệm 'rủi ro' xảy ra bốn mươi tám lần trong ISO 9001: 2015, so với chỉ ba lần trong ISO 9001: 2008.

Việc bổ sung tư duy dựa trên rủi ro đã khiến 'các biện pháp phòng ngừa' của ISO 9001: 2008 trở nên dư thừa. Các biện pháp phòng ngừa này không còn xuất hiện trong ISO 9001: 2015.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299