ISO/IEC 17025 phiên bản mới sắp được ban hành

ISO/IEC 17025 phiên bản mới sắp được ban hành

Tác giả: ISOCUS | 23-11-2017, 8:36 pm

ISO/IEC 17025 phiên bản mới sắp được ban hành

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và giám định mẫu là sự thực hành hàng ngày của hơn 60.000 phòng thí nghiệm được công nhận trên toàn thế giới, nhưng làm thế nào để họ có thể làm yên lòng khách hàng về độ tin cậy của kết quả?

Trong những năm qua, Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 "Các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn" đã trở thành tài liệu kỹ thuật quốc tế quan trọng cho các phòng thí nghiệm thử nghiệm và hiệu chuẩn muốn thể hiện năng lực mang lại kết quả đáng tin cậy cho khách hàng. Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025, do hai Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế lớn nhất thế giới ISO và IEC cùng phối hợp ban hành, có một bộ yêu cầu cho phép các phòng thí nghiệm nâng cao khả năng của mình để tạo ra các kết quả có giá trị và nhất quán.

Tuy nhiên, môi trường hoạt động của các phòng thí nghiệm đã thay đổi đáng kể kể từ khi Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 được xuất bản lần cuối, dẫn đến việc Tổ chức ISO và IEC quyết định sửa đổi tiêu chuẩn này và tích hợp những thay đổi đáng kể. Steve Sidney, một trong những Uỷ viên điều hành của Nhóm công tác sửa đổi tiêu chuẩn, giải thích: "Phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 đã được xuất bản vào năm 2005. Kể từ đó, điều kiện thị trường đã thay đổi và chúng tôi cảm thấy có thể mang lại một số cải tiến cho tiêu chuẩn này".

Heribert Schorn, Ủy viên điều hành của Nhóm Công tác, người tham gia vào IECEE (Hệ thống về các Chương trình Đánh giá Sự phù hợp đối với các Thiết bị và Linh kiện kỹ thuật điện (System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components)), bổ sung: "Việc sửa đổi là cần thiết để bổ sung tất cả những thay đổi về mặt kỹ thuật, sự phát triển kỹ thuật và sự phát triển của kỹ thuật CNTT của ngành công nghiệp kể từ phiên bản cuối cùng. Ngoài ra, Tiêu chuẩn quốc tế này còn phải xem xét và tích hợp với phiên bản mới của ISO 9001".

Tiêu chuẩn này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Cộng đồng Đánh giá Sự phù hợp của IEC vì nó phác thảo các yêu cầu cơ bản cho việc thử nghiệm trong tất cả các Chương trình Đánh giá Sự phù hợp và các Chương trình hoạt động của các Hệ thống Đánh giá Sự phù hợp IECEE, IECEx, IECQ và IECRE.

Việc soát xét được bắt đầu vào tháng 2/2015 từ kết quả của một đề xuất chung của Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) và Cơ quan Tiêu chuẩn Nam Phi (SABS), một thành viên của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO và là thành viên của Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC. Quá trình sửa đổi tiêu chuẩn hiện đã đạt đến giai đoạn Dự thảo cuối của Tiêu chuẩn Quốc tế (Final Draft International Standard - FDIS), bước xây dựng cuối cùng trước khi xuất bản.

* Những thay đổi chính của Phiên bản mới Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:
• Phương pháp tiếp cận hiện nay phù hợp với các tiêu chuẩn mới nhất, như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng phòng thí nghiệm y tế) và ISO/IEC 17021-1 (yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận). Tiêu chuẩn sửa đổi ISO/IEC 17025 nhấn mạnh vào kết quả của một quá trình thay vì mô tả chi tiết các nhiệm vụ và các bước của nó.
• Với việc chú trọng nhiều hơn vào công nghệ thông tin, tiêu chuẩn này hiện nay thừa nhận ra và kết hợp việc sử dụng hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử và đưa ra các kết quả và báo cáo điện tử. Các phòng thí nghiệm hiện đại ngày càng sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của mình. Và do vậy Nhóm Công tác thấy cần phải xây dựng một chương về vấn đề này.
• Phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 bao gồm một chương về "quản lý rủi ro" và mô tả những điểm tương đồng với phiên bản mới của ISO 9001:2015 "Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu".
• Thuật ngữ đã được cập nhật để phù hợp với thực tiễn hiện nay và thực tế là các hướng dẫn, hồ sơ và báo cáo bằng bản cứng đang dần dần được loại bỏ và thay bằng bản điện tử. Ví dụ: thay đổi về Từ vựng Đo lường Quốc tế (VIM) và sự liên kết với thuật ngữ ISO/IEC, có một tập các thuật ngữ và định nghĩa chung cho tất cả các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp.
• Một cấu trúc mới đã được chấp thuận để hài hòa Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 này với các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp khác của ISO/IEC, như tiêu chuẩn ISO/IEC 17000 về đánh giá sự phù hợp.
• Phạm vi đã được sửa đổi để bao gồm tất cả các hoạt động phòng thí nghiệm, cụ thể là: thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy mẫu kết hợp với việc hiệu chuẩn và kiểm định tiếp theo.

Sử dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ quan khác. Tiêu chuẩn này giúp hỗ trợ việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm và giúp hài hòa các tiêu chuẩn và thủ tục, như Warren Merkel, một Ủy viên điều hành của Nhóm Công tác, giải thích. "Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 ảnh hưởng đến kết quả của các phòng thí nghiệm bằng nhiều cách. Tiêu chuẩn này yêu cầu các phòng thí nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực của nhân viên, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị của mình và các quá trình tổng thể được sử dụng để tạo ra dữ liệu. Điều này đòi hỏi các phòng thí nghiệm suy nghĩ và vận hành theo cách để đảm bảo các quá trình của mình được kiểm soát và dữ liệu của phòng thí nghiệm thực sự đáng tin cậy". Các kết quả cũng được chấp nhận rộng rãi giữa các quốc gia khi các phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn này.

Phiên bản mới của Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025 do Ban Đánh giá Sự phù hợp (CASCO) của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC xây dựng.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299