ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường - Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng

ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường - Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng

Tác giả: ISOCUS | 08-04-2019, 2:38 pm

ISO 14001: 2015 chỉ định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường mà tổ chức có thể sử dụng để nâng cao hiệu suất môi trường của mình. ISO 14001: 2015 được dự định sử dụng bởi một tổ chức đang tìm cách quản lý các trách nhiệm môi trường của mình một cách có hệ thống, góp phần vào trụ cột môi trường bền vững.

ISO 14001: 2015 giúp một tổ chức đạt được kết quả mong muốn của hệ thống quản lý môi trường, cung cấp giá trị cho môi trường, bản thân tổ chức và các bên quan tâm. Phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức, kết quả dự kiến ​​của một hệ thống quản lý môi trường bao gồm:

 

· Tăng cường hiệu suất môi trường;

· Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ;

· Hoàn thành các mục tiêu môi trường.

ISO 14001: 2015 có thể áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể quy mô, loại hình và tính chất, và áp dụng cho các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức xác định có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến quan điểm vòng đời. ISO 14001: 2015 không nêu các tiêu chí hiệu suất môi trường cụ thể.

ISO 14001: 2015 có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để cải thiện hệ thống quản lý môi trường. Tuy nhiên, các yêu cầu về sự phù hợp với ISO 14001: 2015 không được chấp nhận trừ khi tất cả các yêu cầu của nó được đưa vào hệ thống quản lý môi trường của tổ chức và được thực hiện mà không loại trừ.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299