Chứng nhận hợp chuẩn nhóm Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp chuẩn nhóm Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tác giả: ISOCUS | 21-06-2019, 4:37 pm
Chứng nhận hợp chuẩn đòi hỏi phải có Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. Nhóm Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gồm Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông; Gạch, đá ốp lát; Kính xây dựng; Cát xây dựng; Vật liệu xây; Vật liệu xây dựng khác.

 

Chứng nhận hợp chuẩn đòi hỏi phải có Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. Nhóm Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gồm Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông; Gạch, đá ốp lát; Kính xây dựng; Cát xây dựng; Vật liệu xây; Vật liệu xây dựng khác.

 

Dưới đây là danh mục tiêu chuẩn cho từng nhóm s Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có thể chứng nhận hợp chuẩn.

 

Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Nhóm xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

Xi măng poóc lăng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 2682: 2009

- ASTM C150/C150M-12

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng hỗn hợp

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 6260: 2009

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng bền sun phát

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 6067: 2004

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7711: 2013

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xỉ hạt lò cao dùng sản xuất xi măng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4315:2007

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 10302: 2014

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính xây dựng

Kính nổi

 

 

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7218: 2002

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính màu hấp thụ nhiệt

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7529:2005

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính phủ phản quang

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7528: 2005

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính phủ bức xạ thấp

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 9808: 2013

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính gương tráng bạc

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7624:2007

- TCVN 7218:2002

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Gạch, đá ốp lát

Gạch gốm ốp lát ép bán khô

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7745: 2007

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Gạch gốm ốp lát đùn dẻo

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7483: 2005

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đá ốp lát tự nhiên

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4732:2016

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cát xây dựng

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7570: 2006

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cát nghiền cho bê tông và vữa

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 9205: 2012

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Vật liệu xây

Gạch đặc đất sét nung

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 1451: 1986

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Gạch rỗng đất sét nung

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 1450: 2009

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Gạch bê tông

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 6477: 2011

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Sản phẩm bê tông khí chưng áp (AAC)

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7959: 2011

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 9029: 2011

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Vật liệu xây dựng khác

Tấm sóng amiăng xi măng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4434: 2000

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 9188:2012

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Tấm thạch cao

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 8256: 2009

- BS EN 520:2004

- ASTM C1396/C1396M-13

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Sơn tường dạng nhũ tương

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 8652:2012

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7305-2:2008

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Ống nhựa Polypropylen (PP) dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 10097-2:2013

Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cử đi

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 5839:1994

- TCVN 5910:1995

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Thanh profile poly vinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- BS EN 12608-1:2016

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Clanhke xi măng poóc lăng

 • TCVN 7024: 2013
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng trắng

 • TCVN 5691: 2000
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng Alumin

 • TCVN 7569: 2007
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng giếng khoan chủng loại  G

 • TCVN 7445-1: 2004
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt

 • TCVN 6069: 2007
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt

 • TCVN 7712: 2013
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng xỉ lò cao

 • TCVN 4316: 2007
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng xây trát

 • TCVN 9202: 2012
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính kéo

 • TCVN 7736: 2007
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính cán vân hoa

 • TCVN 7527: 2005
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính phẳng tôi nhiệt

 • TCVN 7455: 2013
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính dán an toàn nhiều lớp

 • TCVN 7364-2: 2004
 • TCVN 7364-5: 2004
 • TCVN 7364-6: 2004
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính dán nhiều lớp

 • TCVN 7364-2: 2004
 • TCVN 7364-5: 2004
 • TCVN 7364-6: 2004
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính cốt lưới thép

 • TCVN 7456: 2004
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Phụ gia khoáng cho xi măng

 • TCVN 6682:2001
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Phụ gia công nghệ cho xi măng

 • TCVN 8878:2011
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa: silicafume (SF) và tro trấu nghiền mịn (RHA)

 • TCVN 8827:2011
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

 • TCVN 8825: 2011
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Phụ gia hóa học cho bê tông

 • TCVN 8826: 2011
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Tấm xi măng sợi

 • TCVN 8258:2009
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng
 


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299