ISOCUS cam kết cung cấp dịch vụ Đào tạo & Tư vấn ISO, hợp chuẩn- hợp quy, tiêu chuẩn hóa, ứng dụng mã số mã vạch, sở hữu trí tuệ, cái tiến năng suất, chuyển giao công nghệ phù hợp với từng khách hàng dựa trên nền tảng:

Tạo dựng môi trường làm việc thuận lợi cho sự học hỏi và nâng cao năng lực nhằm đảm bảo chất lượng của đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các bên quan tâm.