Các kế hoạch kinh doanh của ISO sẽ giảm lãng phí

Các kế hoạch kinh doanh của ISO sẽ giảm lãng phí

Tác giả: ISOCUS | 20-04-2019, 11:16 am

Các tiêu chuẩn ISO luôn được phát triển để đáp ứng nhu cầu của các lĩnh vực kinh doanh và lợi ích người dùng khác nhau, theo cảm nhận của các viện thành viên và ủy ban kỹ thuật quốc gia ISO. Điều mới về kế hoạch kinh doanh là chúng sẽ cho phép chúng tôi có được cái nhìn chiến lược hơn. Các yêu cầu thị trường trước khi chúng tôi đạt được các mắt xích liên kết của các tiêu chuẩn riêng lẻ. Các kế hoạch kinh doanh cũng sẽ giúp chúng tôi thiết lập nhu cầu và mức độ phù hợp thị trường của công việc của chúng tôi với sự nghiêm ngặt hơn, và để khuyến khích phản hồi và đầu vào trực tiếp từ nhiều bên liên quan hơn bao giờ hết.

Có một triết lý nói rằng, ''nếu nó không bị hỏng – tại sao phải sửa nó?'': Nhưng triết lý đó thuộc về ngày hôm qua. Ngày nay, những người sử dụng tiêu chuẩn ISO có nhiều khả năng bị thúc đẩy bởi một triết lý cải tiến liên tục. ISO chắc chắn là và chương trình kế hoạch kinh doanh của chúng tôi là một tín hiệu rõ ràng rằng chúng tôi đang tiếp tục phấn đấu để cải thiện cả các tiêu chuẩn và quy trình mà chúng được phát triển – vì lợi ích của tất cả các bên liên quan

ISO đã đưa ra một chương trình để đảm bảo sự phù hợp liền mạch giữa các tiêu chuẩn mà nó phát triển và các tiêu chuẩn cần thiết cho thị trường, cũng như để tránh lãng phí tài nguyên bằng cách phát triển các tiêu chuẩn mà ít có yêu cầu.

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) chịu trách nhiệm cho hơn 12 000 tiêu chuẩn kỹ thuật tự nguyện được sử dụng bởi các doanh nghiệp và chính phủ trên toàn thế giới. Tổ chức này đang yêu cầu các ủy ban phát triển của 186 tiêu chuẩn, mỗi ủy ban chuyên về một lĩnh vực công nghệ cụ thể, đưa ra các kế hoạch kinh doanh chi tiết để đảm bảo rằng công việc của họ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của thị trường.

“Thị trường”, trong bối cảnh này, đang được ISO sử dụng như một thuật ngữ chung để bao quát tất cả các bên liên quan. Chúng bao gồm các nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, người tiêu dùng, chính phủ và các hiệp hội đa dạng đại diện cho các nhóm kinh tế hoặc xã hội có thể có mối quan tâm trực tiếp đến lĩnh vực cụ thể được giải quyết theo chương trình làm việc tiêu chuẩn hóa ISO.

Vào giữa năm 2000, mỗi ủy ban kỹ thuật tích cực của ISO sẽ được dự kiến ​​sẽ hoàn thành một kế hoạch kinh doanh bao gồm các hoạt động của các tiểu ban. Các kế hoạch kinh doanh sẽ phân tích các điều kiện và xu hướng trong lĩnh vực thị trường được phục vụ bởi ủy ban kỹ thuật và sẽ được yêu cầu rõ ràng để liên kết các chương trình làm việc và nhu cầu của ngành. Bài tập này dự kiến ​​sẽ tạo ra các ưu tiên rõ ràng về các tiêu chuẩn cần thiết, khi nào và các nguồn lực nào cần thiết để thực hiện công việc.

Xác định các ưu tiên, tài nguyên và lợi ích rất quan trọng đối với hệ thống ISO vì phần chính của chi phí phát triển các tiêu chuẩn là do ngành muốn có các tiêu chuẩn. Bằng cách cho các chuyên gia mượn để tham gia vào công việc kỹ thuật, các tổ chức giúp trợ cấp cho việc phát triển các tiêu chuẩn ISO.

ISO đang xem xét các giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông để cung cấp quyền truy cập vào bản thảo kế hoạch cho các tổ chức kinh doanh và chính phủ, hiệp hội người tiêu dùng và các nhóm liên quan khác và cho phép họ đưa ra ý kiến ​​của mình để cải thiện kế hoạch hơn nữa.

Mục đích cơ bản là thể hiện một cách khách quan những lợi ích cụ thể mà công việc được thực hiện bởi mỗi ủy ban kỹ thuật sẽ mang lại cho lĩnh vực kinh doanh mà nó phục vụ. Những lợi ích này có thể là kinh tế (tiết kiệm chi phí, thời gian tiếp thị ngắn hơn, tiếp cận thị trường dễ dàng hơn, giá bán thấp hơn), xã hội (cải thiện an toàn cho người lao động) hoặc xã hội (giảm ô nhiễm môi trường, ít lãng phí tài nguyên hữu hạn).

nguồn iso.org

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299