Các bước triển khai và xây dựng hện thống HACCP

Các bước triển khai và xây dựng hện thống HACCP

Tác giả: ISOCUS | 06-05-2019, 2:21 pm

 CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI HACCP

Cần xem xét lại điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị và con người trước khi tiến hành áp dụng HACCP, nếu chứ đáp ứng được các yêu cầu cơ bạn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm thì phải sửa chữa, nâng cấp... Để áp dụng thành công hệ thống HACCP, doanh nghiệp cần phải chú ý các điều kiện sau:

- Cam kết của lãnh đạo: Lãnh đạo, doanh nnghieepjphair cảm kết đối với việc triển khai áp dụng và duy trì hệ thống an toàn vệ sinh thiwjc phầm HACCP thông qua đảm bảo cũng cấp kịp thời các nguồn lục cần thiết theo các yêu cầu đảm  bảo an toàn thực phẩm. 

- Yếu tố con người: cán bộ quản lý chủ  chốt phải được trang bị các kiến thức về sản phẩm và quá trình sản xuất, kinh nghiệm thực tế và hiểu biết về csc nguyên tắc cảu  HACCP, đồng thời nhận thức được vai trò của HACCPtrong việc đmả bảo an toàn vệ sinh thực phầm.

- Nhà xưởng và trnag thiết bị: công nghệ và điều kiện nhà xưởng đóng một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và chết định vè an toàn vệ sinh thực phẩm,

 12 BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG HACCP

Chương trình HACCP tốt là một chương trình rõ ràng, dễ hiểu và đầy đủ các thủ tục hướng dẫn phương pháp thực hiện. Các biểu mẫu phải dễ sử dụng, dễ ghi chép tất cả các kết quả giám sát, thẩm tra và hành động khắc phục.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299