BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Tác giả: ISOCUS | 07-05-2019, 11:47 am

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Ưu điểm của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – ISOCUS đánh giá

Mục đích của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – ISOCUS tư vấn

Một số lợi ích tiềm năng mà bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đem lại cho tổ chức/doanh nghiệp như:

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

Bộ tiêu chuẩn này về cơ bản gồm 10 mục chính:

- Phạm vi

- Tài liệu viện dẫn

- Thuật ngữ và định nghĩa

- Bối cảnh của tổ chức

- Lãnh đạo

- Hoạch định

- Hỗ trợ

- Quá trình hoạt động

- Đánh giá hiệu quả hoạt động

- Cải tiến.

1. Triết lý về quản lý chất lượng của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Sản phẩm tạo ra là một quá trình liên kết của tất cả các bộ phận, là quá trình biến đầu vào thành đầu ra đến tay người tiêu dùng, không chỉ có các thông số kỹ thuật bên sản xuất mà còn là sự hiệu quả của bộ phận khác như bộ phận hành chính, nhân sự, tài chính

Nhận dạng rủi ro và chú trọng phòng ngừa ngăn chặn sai lỗi ngay từ ban đầu sẽ giảm thiểu sai hỏng không đáng có, tiết kiệm thời gian, nhân lực…Có các hoạt động điều chỉnh trong quá trình hoạt động, đầu ra của quá trình này là đầu vào của quá trình kia.

Mỗi thành viên có công việc khác nhau tạo thành chuỗi móc xích liên kết với nhau

Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách có hiệu quả khi các nguồn lực và các họat động có liên quan được quản lý như một quá trình. Mọi quyết định có hiệu lực được dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin

2. Nguyên tắc quản lý chất lượng của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao gồm 7 nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Hướng vào khách hàng.

Nội dung của nguyên tắc: Trọng tâm chính của quản lý chất lượng là đáp ứng yêu cầu của khách hàng và phấn đấu để vượt quá mong đợi của họ.

Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo.

Nội dung của nguyên tắc: Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mục đích và định hướng cho tổ chức và tạo điều kiện để toàn thể cán bộ, nhân viên tham gia vào việc đạt được các mục tiêu của tổ chức

Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người.

Nội dung của nguyên tắc: Mọi người có khả năng, được giao quyền và được tham gia ở mọi cấp trong toàn tổ chức là thiết yếu để nâng cao năng lực của tổ chức trong việc tạo ra và mang lại giá trị.

Nguyên tắc 4: Tiếp cận quá trình.

Nội dung của nguyên tắc: Các kết quả sẽ đạt được hiệu lực và hiệu quả hơn khi các hoạt động được thấu hiểu và quản lý như các quá trình có liên quan với nhau như các chức năng trong một hệ thống chặt chẽ.

Nguyên tắc 5: Cải tiến.

Nội dung của nguyên tắc: Một tổ chức thành công luôn đặt trọng tâm vào cải tiến.

Nguyên tắc 6: Quyết định dựa trên sự kiện

Nội dung của nguyên tắc: Các quyết định dựa trên những phân tích và đánh giá các dữ liệu và thông tin có nhiều khả năng tạo ra kết quả mong muốn

Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ

Để thành công bền vững, tổ chức quản lý các mối quan hệ của mình với các bên liên quan, chẳng hạn như các nhà cung cấp

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299